Zdrowa nauka o małżeństwie

Ze skarbów naszej Biblioteki ‘58→

Sana doctrina – zdrowa nauka. O małżeństwie chrześcijańskim.

Prawowici katoliccy papieże podają katolicką naukę na temat małżeństwa.

Pożyteczne będzie podane treści czytać z uwagą.
Roztropne będzie czytać bez pośpiechu, stopniowo, po fragmencie.
Dobrze będzie do tekstów wracać raz po raz, na różnych etapach życia.

Dobrze będzie przeczytać je w tej kolejności:

Leon XIII, encyklika Arcanum divinae sapientiae

Pius XI, encyklika Casti connubii

Odrobina cierpliwości i szczypta erudycji pomogą nam przezwyciężyć ewentualne trudności związane z archaizmami językowymi i uchwycić istotne sensy papieskich dokumentów.
Polska inteligencja katolicka z pewnością zadba, aby uwspółcześnione językowo tłumaczenia były szybko dostępne i szeroko rozpowszechniane.
Zdrowe ziarno prawdy – ku pożytkowi małżonków.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Mobilizujące słowo prawdy

„Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych pożądliwości. Oni to powodują podziały, a sami są cieleśni i Ducha nie mają. Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu” (Jud 17-21).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Trwajmy i wzrastajmy!

Pierwszy prawowity Papież woła z troską:
„Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen” (2 P 3, 17-18).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Ryzykowne separacje i zbawienna prawda

Tu autem loquere, quae decent sanam doctrinam.
„Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką” (Tt 2, 1).

Tunc dicet et his, qui a sinistris erunt: Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum, qui praeparatus est Diabolo et angelis eius (…).
Et ibunt hi in supplicium aeternum, iusti autem in vitam aeternam.
„Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! (…).

I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego»”
(Mt 25, 41. 46).

„Jeśli zaś ktoś bez pokuty umiera w grzechu śmiertelnym, to bez wątpienia cierpi na zawsze męki ognia wieczystego piekła” (Innocenty IV, List do kardynała-legata na Cyprze, 1254).

Piekło istnieje. Możliwość zatwardziałości w grzechu istnieje.
Kwestie dotyczące losów człowieka – po wieczność.

Są wybory człowieka.
Jest werdykt Boga.

„Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze” (z Katechizmu).

Osądzanie grzechu, nie grzesznika?
Potępianie grzechu, nie grzesznika?

Cóż nam po takich rozróżnieniach, skoro:

Osądzani przez Boga są ludzie, nie grzechy.
Potępiani przez Boga są ludzie, nie grzechy.

Do piekła – werdyktem Bożym – są skazywani ludzie, nie grzechy.
Do piekła idą ludzie, nie grzechy.

Prawda o istnieniu piekła jest potężnym wezwaniem do odpowiedzialności.
Doczesne wybory człowieka rzutują na jego wieczność.

„Przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem” (Flp 2, 12).

„A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie” (1 P 3, 16).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Droga pod niezawodną opieką

Madonna della Strada

W Rzymie, w kościele jezuitów del Gesú, znajduje się kaplica Matki Bożej Dobrej Drogi – Cappella della Madonna della Strada, w której poczesne miejsce zajmuje łaskami słynący obraz Matki Bożej, prawdopodobnie autorstwa artysty średniowiecznej szkoły rzymskiej. Wizerunek ten był szczególnie bliski sercu św. Ignacego Loyoli.
I jest taka piękna i pełna ufności modlitwa, właśnie do Maryi, Patronki Dobrej Drogi – Madonna della Strada.
Oby Matka Boża na wszystkich drogach życia chroniła nas od grzechu, od błędu i od zła wszelkiego, i pomogła nam szczęśliwie dotrzeć do celu wiecznego – do Nieba:

O Maryjo słodka,
Matko nasza w niebie,
prowadź nasze kroki
po drodze żywota,
jakże często stromej
i pełnej wyboi.
A u kresu drogi
bądź nam niebios bramą
i błogosławiony Owoc twego łona
ukaż nam Jezusa.
Amen.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Wszystko i nie zmieniając

Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis.
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).

Pan Jezus nie powiedział: „Idźcie i nauczajcie tylko niektóre narody. Idźcie i zmieniajcie to, co wam powiedziałem. Uczcie je zachowywać tylko niektóre wymagania, które wam przykazałem”.
Pan Jezus powiedział: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Dbajmy o kulturę słowa

Noli te seduci: Corrumpunt mores bonos colloquia mala. Evigilate iuste et nolite peccare! Ignorantiam enim Dei quidam habent; ad reverentiam vobis loquor.
„Nie łudźcie się! «Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje».

Ocknijcie się naprawdę i przestańcie grzeszyć! Są bowiem wśród was tacy, co nie uznają Boga. Ku waszemu zawstydzeniu to mówię” (1 Kor 15, 33-34).

Całokształt słowa wypowiadanego i produkowanego – dzięki współczesnym rozpowszechnionym mediom – ma niepomiernie większy wpływ na ludzkie decyzje i czyny niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
Całokształt krążących terminów, pojęć, idei, skojarzeń, haseł, sloganów itp. skutkuje taką a nie inną praktyką życia poszczególnych ludzi i całych społeczeństw.
Dobre słowo pomaga podejmować dobre decyzje i czynić dobro.
Złe słowo skutkuje złymi decyzjami i złymi czynami.
Dbajmy o kulturę słowa – mówionego i pisanego, i pomyślanego!
Albowiem „wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje” (1 Kor 15, 33).
Katolik te sprawy rozumie. I praktykuje.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Cóż im z tego?

Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur?
„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?” (Mt 16, 26).

Cóż z tego za pożytek, gdy ludziom trwającym w grzechu śmiertelnym proponować się będzie jakieś formy promocji, zaangażowania, podejmowania takich czy innych funkcji w parafiach i w Kościele, jeśli ich dusza pozostawać będzie w stanie grzechu śmiertelnego?
Cóż z tego za pożytek, gdy ludziom trwającym w grzechach śmiertelnych okazywać się będzie szacunek, jeśli ich dusza pozostawać będzie w stanie grzechu śmiertelnego?
Cóż z tego za pożytek, gdy ludziom trwającym w grzechach śmiertelnych okazywać się będzie szacunek na ziemi, jeśli ich dusza zostanie potępiona na wieczność w piekle?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Wierność Tradycji: jeden szczegół

Wierność Tradycji to nie tylko chodzenie na tradycyjną Mszę Świętą. Wierność Tradycji szlachetnie zagarnia wszystkie obszary życia.
Kościół Katolicki przez wieki z wielką roztropnością podchodził do kwestii tzw. objawień prywatnych. Nie do poszczególnych wiernych należało rozeznanie i rozstrzyganie ich wiarygodności.
Masowa produkcja współczesnych rewelacji (tzw. objawień).
Katolik, który poważnie myśli o wierności Tradycji, nie będzie zwolennikiem wolnej i dowolnej cyrkulacji broszur i bibuł różnych, i nie będzie uzurpował sobie prawa do subiektywnego orzekania o ich wiarygodności.
To, że ktoś sobie powie, że dana broszura czy bibułka jest prawdziwa, nie znaczy, że de facto jest prawdziwa. Subiektywne przekonanie nie zawsze równa się obiektywnej prawdziwości.
W takim szczególe też weryfikuje się wierność Tradycji. Katolik, który poważnie myśli o wierności Tradycji, weźmie to pod uwagę.


Źródła pewne→


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Kwestia szczegółowa: przymioty Boga

Katolicka teologia. Teologia to nauka o Bogu. Bóg jest tajemnicą. Bóg objawia nam siebie. Zadaniem teologa jest najpierw rzetelnie poznać Objawienie Boże – Pismo Święte i Tradycję. Na podstawie tego poznania rozwijała się przez wieki katolicka teologia. Katolicka.
Kwestia szczegółowa. Przymioty Boga. Nie ma żadnych podstaw, aby je różnicować czy silić się na układanie hierarchii tychże przymiotów. Każdy przymiot Boga jest jednakowo ważny. Dlatego wyróżnianie jednego przymiotu i stawianie go ponad inne nie ma podstaw.
Zobrazujmy na przykładzie.
Jeśli ktoś mówi „Bóg jest sprawiedliwy, ale przede wszystkim jest miłosierny”, błądzi. Błąd jest zawarty w sformułowaniach „ale” oraz „przede wszystkim”.
Jeśli ktoś mówi „Największym przymiotem Boga jest miłosierdzie”, to błądzi. Błąd jest zawarty w sformułowaniu „największy”.
Każdy przymiot Boga jest jednakowo ważny.
Nie ma słów Boga, które brzmiałyby „Jestem przede wszystkim taki a taki…”.
Bóg jest duchem absolutnie prostym, niezłożonym i posiada w najwyższym stopniu każdą doskonałość.
Kwestia subtelna. Kwestia uczciwości. Kwestia prawdy.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Bądźmy roztropni

„Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich! Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. Wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła – niewinni. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami!” (Rz 16, 17-20).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube