Tag: kolęda

Ksiądz po kolędzie

Giotto, Pokłon trzech króli

Trwa czas radości Bożonarodzeniowej. Jest szlachetnym zwyczajem, że w tym czasie katoliccy kapłani odwiedzają katolickie rodziny. Ksiądz po kolędzie! To ważne wydarzenie w życiu katolickiej rodziny.
Kapłan, przychodząc do wiernych, wypełnia polecenie Pana naszego Jezusa Chrystusa: „Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem” (Mt 28,19-20).
Kolęda daje okazję, aby usłyszeć w naszych progach katolickie pouczenie katolickiego kapłana.
Kapłan, przychodząc do wiernych, wypełnia polecenie Pana naszego Jezusa Chrystusa: „Do któregokolwiek domu wejdziecie, naprzód mówcie: Pokój temu domowi! A jeśli by tam był syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz; a jeśli nie, wróci się do was” (Łk 10, 5-6).
Kolęda daje okazję, aby usłyszeć w naszych progach katolickie pozdrowienie katolickiego kapłana, przynoszące Chrystusowy pokój.
Kapłan podaje do ucałowania Krzyż, błogosławi domowników i nasze domostwo, kropiąc zgromadzonych i nasze mieszkanie wodą święconą.
I modli się kapłan w naszym domu. Sama treść modlitw wskazuje na zbawienne ich skutki. A kapłan prosi Pana Boga między innymi o: obecność Aniołów, o opiekę, wsparcie, ochronę, obronę mieszkańców i domostwa. Prosi Pana Boga o to, by w tym domu panowały: zdrowie, czystość, moc, pokora, dobroć i łagodność, wierne wypełnianie Bożego prawa, dziękczynienie Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Modli się kapłan za domowników i całe domostwo – o błogosławieństwo Boże i o uświęcenie, o obfitość łaski z nieba, o obfitość darów ziemi i o wypełnienie wszystkich dobrych pragnień.
Do kolędy przygotujmy się. Miejmy w domu kropidło.
Pokój, w którym przyjmujemy kapłana, niech będzie pięknie wysprzątany.
Mężczyźni ubrani odświętnie, tak jak do kościoła na Mszę Świętą w rycie rzymskim: garnitur, krawat. Jeśli nie brodacz, starannie ogolony.
Wyjąwszy dzieci zupełnie najmniejsze, utrwali się pięknie w pamięci dziecka, jeśli chodzi spać wcześnie, a z racji kolędy pójdzie spać później, bo mamy bardzo ważne wydarzenie w domu: kolęda. Reorganizacja programu dnia w tej ważnej okoliczności dla duszy katolickiej powinna być oczywistością. Dla dzieci jest wychowawcza.
Stół (nie ława) nakryty białym czystym obrusem, na wzór ołtarza, a więc krzyż i zapalone świece postawione nas środku (nie ukosem), aby kapłan mógł też przy modlitwie zająć centralne miejsce przed Krzyżem.
Na modlitwę i błogosławieństwo kapłana gromadzą się wszyscy domownicy. Najważniejsza jest modlitwa kapłana oraz błogosławieństwo.
Przy rozmowie przygotowujemy stosowne miejsce dla kapłana.
Jeśli zapraszamy kapłana na chwilę rozmowy, wypada zachować równowagę proporcji. Byłoby na przykład niestosowne prowadzić monolog, niemalże nie dopuszczając kapłana do głosu. Dusza katolicka z zasady powinna być chętna do usłyszenia słowa katolickiego kapłana.
Kapłan w tym roku jest zainteresowany między innymi, czy gromadzimy katolicki tradycyjny księgozbiór, domową bibliotekę, oraz czy prowadzimy kronikę przywracania tradycyjnego katolickiego kultu – Mszy Świętej w rycie rzymskim – i katolickiej wiary.
Jeżeli kolędę przeżywamy w duchu katolickiej wiary, zachowując otwartość na działanie łaski Bożej, może ona być dla naszej duszy jednym z ważniejszych momentów całego roku kościelnego.
Katolicki kapłan z modlitwą i błogosławieństwem przychodzi – Chrystus przychodzi.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na uroczystość Trzech Króli, 6.01.2022

Kazanie na uroczystość Trzech Króli, czyli Objawienia Pańskiego, 6.01.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Lekcja: Iz 60, 1-6
Ewangelia: Mt 2, 1-12

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ksiądz po kolędzie

„Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze Mną” (Ap 3, 20).

Pan Jezus wysłał Apostołów, między innymi po to, by głosili Ewangelię – Chrystusowe słowo prawdy: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 18-20). Ten nakaz misyjny wiąże wszystkich katolickich duchownych po wsze czasy.
Głoszenie Ewangelii – Chrystusowego słowa prawdy – nie jest wyborem opcjonalnym. Przeciwnie! Jest niedyspensowalnym obowiązkiem każdego katolickiego duchownego. Apostoł Narodów był w pełni świadomy tej prawdy. Pisał: „Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16).
Dzięki Bogu, postęp elektroniki otwiera przed katolickimi duchownymi niepomiernie szersze możliwości wypełniania Chrystusowego nakazu misyjnego – w skali, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu byłaby nie do pomyślenia.
Jeżeli kapłan nieskazitelnej katolickiej ortodoksji publikuje katolickie treści w internecie, można powiedzieć, że codziennie puka do drzwi wielu na świecie. Kto otworzy, ten słowo prawdy usłyszy, przeczyta, Bożą prawdą się posili.
Księża chodzą po kolędzie. Można powiedzieć, że dzięki internetowi kolęda trwa cały rok. Słowo prawdy jest krzewione. Duszpasterstwo jest realizowane. Kapłan ze słowem prawdy i błogosławieństwem do domów puka. Czy mu otwieram?
Jeżeli duchowny katolicki krzewi nieskazitelnie ortodoksyjne słowo prawdy, można doń odnieść słowa św. Ambrożego z dzieła O misteriach:

„Zobaczyłeś tam diakona, zobaczyłeś kapłana, zobaczyłeś biskupa. Nie zważaj na ich wygląd, ale na charyzmat ich posługiwania. Przemówiłeś w obecności aniołów, jak to jest napisane: «Wargi kapłana strzegą wiedzy i u niego szuka się pouczeń, bo jest aniołem Pana wszechmocnego». Nie można się tu pomylić ani zaprzeczyć: aniołem jest ten, kto zwiastuje królestwo Chrystusa, kto zwiastuje życie wieczne. Nie oceniaj go według wyglądu, ale według zadania. Rozmyślaj nad tym, co ci przekazał, uszanuj jego posługiwanie, uznaj godność”.

Niezmiennie – codziennie – biegnie słowo kapłańskiego pouczenia:

Sacérdos Hyacínthus

Verbum cathólicum

Actuália


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog