Nawrócenie

Dziełem łaski Bożej – przyjętej! – było nawrócenie Św. Pawła z judaizmu prześladującego Chrystusa na wiarę katolicką.
Dziełem łaski Bożej – przyjętej! – jest nawrócenie duszy tkwiącej w modernizmie na wiarę katolicką.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ścisły obowiązek katolickiego kapłana

Kapłan, który od wiernych, proszących o odprawienie Mszy Świętej w określonej intencji, przyjmuje stypendium mszalne, jest wobec Boga i wobec tychże osób zobowiązany do odprawienia tej Mszy Świętej. Jest to obowiązek ścisły ex iustitia (ze sprawiedliwości), wiążący sub gravi (pod grzechem ciężkim).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na III Niedzielę po Objawieniu, 22.01.2023

Kazanie na III Niedzielę po Objawieniu, 22.01.2023 r.
Ewangelia: Mt 8, 1-13

O jedności Kościoła Katolickiego
i o niekatolickiej koncepcji „niepełnej jedności”

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Msza Święta: Ofiara przebłagalna

W Katechizmie Katolickim Św. Piusa X, wśród wymienionych celów sprawowania Ofiary Mszy Świętej, czytamy:

Ofiara Mszy Świętej składana jest Bogu (…), aby przebłagać Boga i zadośćuczynić za nasze grzechy oraz aby wspomóc dusze w czyśćcu cierpiące i dlatego zwana jest ofiarą przebłagalną.

Aspekt przebłagalny i zadośćczynny jest wyrażony w jednej z modlitw Offertorium, które kapłan odmawia w ciszy, wznosząc patenę z hostią:

Súscipe, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus, hanc immaculátam hóstiam, quam ego indígnus fámulus tuus óffero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabílibus peccátis, et offensiónibus, et neglegéntiis meis, et pro ómnibus circumstántibus, sed et pro ómnibus fidélibus christiánis vivis atque defúnctis: ut mihi, et illis profíciat ad salútem in vitam ætérnam. Amen.
Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, przyjmij tę nieskalaną hostię, którą ja, niegodny sługa Twój, ofiaruję Tobie, Bogu mojemu żywemu i prawdziwemu, za niezliczone grzechy, przewinienia i zaniedbania swoje i za wszystkich tu obecnych, a także za wszystkich wiernych chrześcijan żywych i umarłych, aby mnie oraz im przyczyniła się do zbawienia wiecznego. Amen.

W mszy Novus ordo obrzęd Offertorium jest nieobecny. Jest tzw. przygotowanie darów.
W Krótkiej analizie krytycznej Novus ordo missae, podpisanej przez Kard. Alfredo Ottavianiego i Kard. Antonio Bacciego, wskazuje się na ten istotny brak:

Bezpośrednim celem Mszy św. jest ofiara przebłagalna. Także i on jest narażony na szwank, ponieważ zamiast podkreślać odpuszczenie grzechów żywych i umarłych, Novus Ordo kładzie nacisk na posilanie i uświęcanie obecnych (nr 54). To prawda, że Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy i złożył Siebie samego na ofiarę, aby nas z Nim jako Ofiarą zjednoczyć. Jednak ofiara ta poprzedza spożycie Najświętszego Sakramentu i ma już przed komunią sakramentalną pełną zbawczą wartość – owoc ofiary krzyżowej. Dowodem na to jest, że można uczestniczyć we Mszy nie przystępując w sposób sakramentalny do komunii.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Obowiązki papieża

Pan nasz Jezus Chrystus mówi do Św. Piotra Apostoła:

Et tu, aliquándo convérsus, confírma fratres túos.
A ty kiedyś, nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich” (Łk 22, 32).

Kościół Katolicki nieomylnie naucza:

Neque enim Petri successoribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut, eo assistente, traditam per Apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent” (Conc. Vaticanum I, Sessio IV, 18 Jul. 1870, Constitutio dogmatica I Pastor aeternus de Ecclesia Christi).

Albowiem następcom Piotra Duch Święty został obiecany nie w tym celu, by na podstawie Jego objawienia podawali nową naukę, lecz aby przy Jego pomocy święcie zachowywali i wiernie wyjaśniali otrzymane przez Apostołów Objawienie, tzn. depozyt wiary” (Sobór Watykański, Sesja IV, 18 VII 1870, I Konstytucja Dogmatyczna Pastor aeternus o Kościele Chrystusowym, rozdział IV).

Dobrze czyni, kto modli się o odrodzenie katolickiego papiestwa.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na II Niedzielę po Objawieniu, 15.01.2023: O nierozerwalności małżeństwa

Kazanie na II Niedzielę po Objawieniu, 15.01.2023 r.
Lekcja: Rz 12, 6-16
Ewangelia: J 2, 1-11

„Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza” (Mt 19, 6)
O nierozerwalności małżeństwa

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Niekatolicka terminologia, niekatolickie inicjatywy – zupełne odstępstwo!

Ci, którzy bez zmrużenia oka multiplikują sformułowanie „Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce” lub „Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce” są lojalnymi współpracownikami rewolucji.
Zarówno same powyższe określenia, jak i inicjatywy z nimi związane, nie są katolickie i nie mają nic wspólnego z Kościołem Katolickim.

Katolicki Papież naucza:

Wychodzą z założenia, dla nich nie ulegającego wątpliwości, że bardzo rzadko tylko znajdzie się człowiek, który by nie miał w sobie uczucia religijnego, widocznie żywią nadzieję, że mimo wszystkich różnic zapatrywań religijnych, nietrudno będzie, by ludzie przez wyznawanie niektórych zasad wiary, jako pewnego rodzaju wspólnej podstawy życia religijnego, w braterstwie się zjednali. W tym celu urządzają zjazdy, zebrania i odczyty z nieprzeciętnym udziałem słuchaczy i zapraszają na nie dla omówienia tej sprawy wszystkich, bez różnicy, pogan wszystkich odcieni, jak i chrześcijan, ba, nawet tych, którzy – niestety – odpadli od Chrystusa, lub też uporczywie przeciwstawiają się Jego Boskiej naturze i posłannictwu. Katolicy nie mogą żadnym paktowaniem pochwalić takich usiłowań, ponieważ one polegają na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile, że one w równy sposób, chociaż w różnej formie, ujawniają i wyrażają nasz przyrodzony zmysł, który nas pociąga do Boga i do wiernego uznania Jego panowania. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i wpadając krok po kroku w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii przez Boga nam objawionej, odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera.
Pius XI, encyklika Mortálium ánimos

Powtórzmy: Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i wpadając krok po kroku w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii przez Boga nam objawionej, odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera.

Jezus Chrystus wczoraj i dziś: ten sam i na wieki.
Nie dajcie się zwodzić naukami rozmaitymi i obcymi (Hbr 13, 8-9).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ważne przypomnienia o małżeństwie

Są katolicy, którzy zawierają sakramentalne małżeństwo wobec Boga i Kościoła, a po jakimś czasie starają się na drodze cywilnej, świeckiej, o rozwód. Trzeba częściej przypominać – i młodym, i starszym – że małżeństwo sakramentalne, ważnie zawarte, jest nierozerwalne. W pewnych, bardzo trudnych, okolicznościach Kościół dopuszcza czasową separację, lecz nie rozwód. Nie jest bez winy, kto zawarłszy sakramentalne małżeństwo, żyje samotnie (choćby nie wiązał się z inną osobą) i nie dąży do pojednania się z małżonkiem/małżonką. Taki stan bowiem jest niedochowaniem wierności przysiędze małżeńskiej. Procedowanie cywilne nie ma mocy rozwiązać sakramentalnego małżeństwa.
W Katechizmie katolickim Św. Piusa X czytamy:

Czym jest sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa został ustanowiony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i powoduje święty i nierozerwalny związek pomiędzy mężczyzną i kobietą, udziela im łaski do świętej miłości wzajemnej oraz do chrześcijańskiego wychowania dzieci.

Dlaczego mówimy, że związek małżeński jest nierozerwalny?
Mówimy, że związek małżeński jest nierozerwalny, albo że nie może być rozwiązany, za wyjątkiem śmierci męża lub żony, gdyż Bóg tak ustanowił od samego początku, a nasz Pan Jezus Chrystus uroczyście ogłosił tę nierozerwalność.

Czy w małżeństwie chrześcijańskim można oddzielić umowę od sakramentu?
Nie, w małżeństwie chrześcijańskim nie można oddzielić umowy od sakramentu, gdyż dla chrześcijan małżeństwo jest samą naturalną umową, podniesioną przez Jezusa Chrystusa do godności sakramentu.

Czy zatem dla chrześcijan nie ma prawdziwego małżeństwa niebędącego sakramentem?
Dla chrześcijan nie ma prawdziwego małżeństwa niebędącego sakramentem.

Czy władza świecka ma prawo rozwiązywać węzeł małżeństwa chrześcijańskiego na drodze rozwodu?
Nie, węzeł małżeństwa chrześcijańskiego nie może być rozwiązany przez władzę świecką, gdyż władza ta nie ma prawa wtrącać się do spraw sakramentalnych i nie może rozrywać tego, co Bóg połączył w jedno.

Częstsze przypominanie powyższych prawd zapobiegnie nieświadomości oraz błędom i grzechom w tak ważnej dziedzinie ludzkiego i społecznego życia.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

O byciu poddanym w małżeństwie i rodzinie

„I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, a był im poddany” (Łk 2, 51).
„A był im poddany”. Trzydzieści lat życia ukrytego pod opieką Maryi i Józefa – i poddany im – przeżył Pan Jezus, zanim rozpoczął publiczną działalność mesjańską. Życie ukryte w Nazarecie.
Mówi Św. Bernard, opat, w Homilii:

„A był im poddany. Kto komu? Bóg – ludziom; ten sam Bóg, któremu Aniołowie są poddani, któremu są posłuszne Księstwa i Moce, był poddany Maryi, i nie tylko Maryi, ale też i Józefowi – dla Maryi. Podziwiaj zatem, co chcesz i wybierz, co więcej masz podziwiać: czy Syna najłaskawsze zniżenie się, czy najwspanialsze wyniesienie Matki. I tu i tam – zdumienie; i tu i tam – cud. W tym, że Bóg ulega Niewieście – bezprzykładna pokora; w tym, że Niewiasta rozkazuje Bogu – wyniesienie, niemające sobie równego. W pieniach na cześć dziewic szczególnie się podkreśla to, że podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Jakichże więc pieni chwalebnych, mniemasz, godna jest Ta, która Baranka poprzedza?
Ucz się, człowiecze, być posłusznym; ucz się, ziemio, być poddaną; ucz się, prochu, być uległym! Ewangelista, mówiąc o twym Stwórcy, powiada: A był im poddany. Najmniejszej nie ma wątpliwości, że Maryi i Józefowi. Zawstydź się, prochu dumny! Bóg się poniża, a ty się wynosisz? Bóg staje się poddany ludziom, a Ty, dążąc do panowania nad ludźmi, stawiasz się ponad Twego Stwórcę? Obyż Bóg raczył mi czasem, gdy mi coś podobnego przyjdzie na myśl, odpowiedzieć, jak ongiś, przyganiając, swemu odrzekł Apostołowi: Odejdź ode Mnie, szatanie, bo nie pojmujesz tego, co z Boga jest. Albowiem ilekroć pragnę wywyższyć się wśród ludzi, tylekroć kuszę się na wyprzedzenie Boga mego, a wówczas naprawdę nie pojmuję tego, co z Boga jest. Bo o Nim przecież powiedziano: A był im poddany. Jeżeli, o człowiecze, za wzgardę sobie poczytujesz naśladować przykład człowieka, z pewnością nie będzie dla ciebie ujmą iść za Stwórcą twoim. Może nie zdołasz iść za Nim, dokądkolwiek idzie, więc zechciejże przynajmniej iść w Jego ślady tam, gdzie On aż do ciebie zstępuje”.

Wzniosłe przykłady Świętej Rodziny. Wzniosłe przykłady cnoty pokory. Uczmy się i naśladujmy.
„A był im poddany”.
Przypomnijmy – elementarnie – sprawę poddania w małżeństwie i rodzinie. Zamysł Boży.

Mężczyzna – mąż, ojciec – jest poddany. Komu? Bogu.

Niewiasta – żona, matka – jest poddana. Komu? Bogu i mężowi.

Dzieci – synowie i córki – są poddani. Komu? Bogu i rodzicom: ojcu i matce.

Boży porządek. Boży ład małżeństwa i rodziny.
Taki jest zamysł Boży względem małżeństwa i rodziny.
I o wypełnienie tego Bożego zamysłu, o taki Boży porządek, mają obowiązek troszczyć się wszyscy członkowie rodziny: mąż i ojciec, żona i matka, i dzieci – synowie i córki.
Natomiast nie wolno być poddanym, nie wolno być posłusznym w tych sprawach, kiedy chodziłoby o nakłanianie czy nakazywanie grzechu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Uroczystość Najświętszej Rodziny, 8.01.2023

Kazanie na Uroczystość Najświętszej Rodziny, 8.01.2023 r.
Lekcja: Kol 3, 12-17
Ewangelia: Łk 2, 42-52

„a był im poddany” (Łk 2, 51)
O byciu poddanym w małżeństwie i rodzinie

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Uroczystość Trzech Króli, 6.01.2023

Kazanie na Uroczystość Trzech Króli, czyli Objawienia Pańskiego, 6.01.2023 r.
Lekcja: Iz 60, 1-6
Ewangelia: Mt 2, 1-12

O adoracji Boga w Trójcy Świętej Jedynego

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Muzyka na Boże Narodzenie

Niewyczerpany jest rezerwuar muzyki inspirowanej tajemnicami katolickiej wiary! Trzy lata temu moim – niespodziewanym – odkryciem było Oratorium na Boże Narodzenie op. 12 francuskiego kompozytora epoki romantyzmu, Camille Saint-Saënsa.
Oratorio de Noël (Oratorium na Boże Narodzenie) Camille Saint-Saëns skomponował, gdy miał 23 lata. Premierowe wykonanie dzieła miało miejsce na Boże Narodzenie, 25 grudnia 1858 r. w kościele de la Madeleine w Paryżu.
Oratorium składa się z dziesięciu części, jest stosunkowo krótkie (jak na oratorium), wykonanie trwa około 35-40 minut. Tekst został napisany po łacinie, a łączy Wulgatę i łacińską liturgię Bożego Narodzenia.
Subtelność muzyki, idealnie współgrającej z warstwą słowa, pełnego zachwytu tajemnicą Narodzenia Pańskiego, zdaje się wołać słuchacza i zapraszać do adoracji objawiającego się niewypowiedzianego Misterium.
Im częściej słucham tego dzieła, tym bardziej odkrywam jego niuanse, subtelność i piękno.

Camille Saint-Saëns, Oratorium na Boże Narodzenie na solistów, chór, harfę, organy i smyczki op. 12

Deutsche Radio Philharmonie
Dyrygent: Christoph Poppen
Ruth Ziesak – sopran
Anja Schlosser – mezzosopran (alt)
Claudia Mahnke – mezzosopran
James Taylor – tenor
Nikolay Borchev – baryton
Konzertchor Darmstadt (przygotowanie: Wolfgang Seeliger)
Congresshalle Saarbrücken ∙ piątek, 12 grudnia 2008


W tym roku odkrywam dzieło polskie z 1946 roku: Witold Lutosławski, 20 kolęd.
Kolędy stylizowane. Przy pierwszym słuchaniu – by wyrazić się ze szczyptą humoru – troszku szokujące. Odsłania się piękno koncepcji kompozytora w miarę słuchania wielokrotnego. Wysublimowana partia fortepianu współzawodnicząca z melodią solisty – zróżnicowaną w kolorystyce i nastroju.
Z recenzji PWM:

Są to w całym tego słowa znaczeniu utwory koncertowe. [Jan Stęszewski] Pierwsze wydanie Kolęd miało miejsce w 1947 roku; w tymże roku kilka z nich zostało wykonanych publicznie. Lutosławski zaczerpnął materiał melodyczny ze Śpiewnika kościelnego księdza M. Mioduszewskiego oraz ze zbiorów Oskara Kolberga; niejednokrotnie melodie kolęd mogą się wydawać odmienne od wersji najpowszechniejszych obecnie. Przede wszystkim jednak należy podkreślić, iż są to utwory koncertowe, w których prostej partii wokalnej towarzyszy wyrafinowany akompaniament fortepianowy, którego łatwość techniczna jest jedynie pozorna. Na wpół ludowe melodie kolęd zderzone zostają z XX-wieczną harmoniką niefunkcyjną; przefiltrowanie ich przez kompozytorski geniusz Lutosławskiego owocuje nową jakością, niezwykle wysoko ocenioną już przez pierwszych recenzentów Kolęd.

Dodatkowym atutem poniższego wykonania jest mistrzowska interpretacja solistów i fortepianu:

Krystyna Szostek-Radkowa – mezzosopran
Andrzej Hiolski – baryton
Jerzy Witkowski – fortepian


Wersja na sopran, chór żeński i orkiestrę:

Olga Pasiecznik – sopran
Chór Polskiego Radia w Krakowie
Narodowa Orkiestra Polskiego Radia w Katowicach
Dyrygent: Antoni Wit 


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Noworoczne postanowienia (3/3)

Rozpoczęliśmy Rok Pański 2023.
Czas dany nam przez Pana Boga.
Wykorzystajmy dobrze dany nam przez Pana Boga czas!
Uczyńmy trzy dobre postanowienia, trzy mocne postanowienia:
Po trzecie. Dołóżmy wszelkich starań, aby dochować wierności codziennej lekturze treści katolickich.

Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.

Miejmy dla Pana Boga czas. Miejmy czas na cierpliwe codzienne poznawanie prawdy Bożej. Przynajmniej kwadrans. Codziennie.

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie.

Czytajmy codziennie żywoty Świętych.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie.

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie.

Weźmy sobie do serca słowa św. Pawła Apostoła:
„Pilnuj czytania” (1 Tm 4, 13)!
Uczyńmy sobie dokładny rozkład codziennej lektury i zachowujmy go z wielką skrupulatnością. Owoce będą wielkie i trwałe.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Noworoczne postanowienia (2/3)

Rozpoczęliśmy Rok Pański 2023.
Czas dany nam przez Pana Boga.
Wykorzystajmy dobrze dany nam przez Pana Boga czas!
Uczyńmy trzy dobre postanowienia, trzy mocne postanowienia:
Po drugie: dołóżmy wszelkich starań, aby dochować wierności codziennej modlitwie.
Miejmy dla Pana Boga czas. Bądźmy wobec Pana Boga hojni, nie: skąpi.
Uczyńmy sobie dokładny rozkład codziennej modlitwy i zachowujmy go z wielką skrupulatnością, nie pomijając nawet jednego Zdrowaś Maryjo.
Z wielką starannością praktykujmy codzienną modlitwę. Pamiętajmy, że nawet małe zaniedbanie w modlitwie jest uchybieniem wobec miłości Bożej, jest uchyleniem furtki diabłu i osłabia naszą wolę. Dołóżmy starań, aby ofiarowana Panu Bogu nasza modlitewna codzienna danina miłości była kompletna!
Ukochajmy szczególnie Różaniec! O ile obowiązki stanu i okoliczności nam pozwalają, przybywajmy jak najczęściej, aby brać udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim i aby WSPÓLNIE odmawiać Różaniec.
Weźmy sobie do serca słowa Św. Ignacego Antiocheńskiego:

Dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy bowiem zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza.

I weźmy sobie do serca słowa Św. Ignacego z Loyoli, który w Regułach o trzymaniu z Kościołem zaleca między innymi:

Pochwalać częste słuchanie Mszy, a także śpiewy, psalmy i długie modlitwy w kościele i poza nim.

Dobrze czynią dusze, które wypełniwszy dobrze swoje obowiązki stanu, hojnym sercem poświęcają czas – wiele czasu! – Panu Bogu.
O to się starajmy.
Tak czyńmy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Noworoczne postanowienia (1/3)

Rozpoczęliśmy Rok Pański 2023.
Czas dany nam przez Pana Boga.
Wykorzystajmy dobrze dany nam przez Pana Boga czas!
Uczyńmy trzy dobre postanowienia, trzy mocne postanowienia:
Po pierwsze: dołóżmy wszelkich starań, aby nowy Rok Pański przeżyć w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu śmiertelnego.
Pamiętajmy dobrze słowa Papieża Innocentego IV z Listu do kardynała-legata na Cyprze (1254):

Jeśli zaś ktoś bez pokuty umiera w grzechu śmiertelnym, to bez wątpienia cierpi na zawsze męki ognia wieczystego piekła.

Wystarczy zatem jeden grzech śmiertelny, niewyznany i nieodpokutowany, i dusza – Bożym wyrokiem – idzie na wieczne potępienie.
Uczyńmy dzisiaj wobec Boga mocne postanowienie: W nowym Roku Pańskim 365 dni przeżyję w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Uroczystość Obrzezania Pańskiego, 1.01.2023

Kazanie na Uroczystość Obrzezania Pańskiego, 1.01.2023 r.
Lekcja: Tt 2, 11-15
Ewangelia: Łk 2, 21

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Apologia polskiej kolędy

Tajemnica Bożego Narodzenia znalazła swój szlachetny wyraz w zwyczajach i praktykach związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Do nich należy kolędowanie. Śpiewajmy kolędy!
Sięgajmy w tych dniach do przebogatego skarbca polskiej kolędy.
Chyba się nie pomylimy, jeśli powiemy, że Polska ma najwięcej kolęd na świecie.
Chyba się nie pomylimy, jeśli powiemy, że Polska ma najpiękniejsze kolędy na świecie.
Tak się dusza polska od wieków zachwyciła tajemnicą Bożego Dziecięcia, leżącego w żłobie. I tę tajemnicę wyrażała przez poetyckie słowo – wielobarwne, radosne, podniosłe. I tę tajemnicę wyrażała przez muzykę – majestatyczną, i skoczną, i pełną zadumy i współczucia dla Bożego Dziecięcia, spoczywającego w żłobie.

Drogocenny skarbiec polskiej kolędy. Można powiedzieć: śpiewany katolicki katechizm, wyśpiewany dogmat, wyśpiewana tajemnica Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Drogocenny skarbiec polskiej kolędy. Można powiedzieć: śpiewany modlitewnik, zapisana literą i nutą szkoła duchowości, która kształtuje nasze dusze i uczy nas, jak właściwie, adekwatnie, godnie odnieść się do wielkiej tajemnicy Narodzin Syna Bożego. Jest tu miejsce i na wiarę, i na nadzieję, i na miłość, i na adorację, i na radość, i na wdzięczność, i na pokorę, i na uniżenie, i na wielkoduszność, i na skruchę, i na współczucie, i na zadumę, i na dojrzewanie dobrych pragnień i decyzji.
Drogocenny skarbiec polskiej kolędy. Jeden z największych skarbów twórczości polskiej duszy, oświeconej katolicką wiarą. Jeden z największych skarbów polskiej kultury, polskiego obyczaju, polskiego słowa i polskiej muzyki.
Wzrusza nas, kiedy w środkowej części Scherza h-moll Fryderyka Chopina wybrzmiewają reminiscencje kolędy Lulajże Jezuniu. Kompozytor na dalekiej obczyźnie wraca myślą i swoją muzyką do kraju, do rodziny, do tajemnic katolickiej wiary.
Ceńmy sobie drogocenny skarbiec polskiej kolędy. Sięgajmy doń i śpiewajmy, śpiewajmy z serca, śpiewajmy Panu naszemu Nowonarodzonemu na chwałę!


Fryderyk Chopin, Scherzo h-moll op. 20
Andrzej Wierciński – fortepian


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.