Miesiąc: wrzesień 2022

Objawienie Boże: Tradycja i Pismo Święte

Sola Scriptura. Samo Pismo Święte.
Herezja luterska.
A po katolicku, czyli prawdziwie?
Non solum…, sed etiam…
Nie tylko…, lecz także…
Non solum Scriptura, sed etiam Traditio.
Nie tylko Pismo Święte, lecz także Tradycja.

Naucza Papież Św. Pius X w Katechizmie:

Gdzie są zawarte prawdy objawione przez Boga?
Prawdy objawione przez Boga są zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji.

Schemat elementarny:

OBJAWIENIE BOŻE
↙                  ↘
TRADYCJA       PISMO ŚWIĘTE


Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym.
Katechizm Katolicki św. Piusa X


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Intencje pilne

Pan nasz Jezus Chrystus poleca: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Łk 10, 2). 
Nie tylko w Wielki Czwartek, nie tylko w pierwszy czwartek miesiąca, lecz często – najlepiej codziennie – módlmy się w tej pilnej, polecanej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, intencji.

– Módlmy się za kapłanów katolickich, aby wiernie spełniali kapłańskie obowiązki.
– Módlmy się za kleryków, aby gorliwie przygotowywali się do kapłaństwa.
– Módlmy się o nowe święte powołania kapłańskie.
– Módlmy się o nawrócenie duchowieństwa novus ordo na wiarę katolicką.

Intencje pilne. Oremus!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Cuda Bożej pomocy

Jeśli wolno się tak wyrazić: pierwszym zainteresowanym w powszechnym przywracaniu ortodoksji katolickiej jest sam Pan Bóg.
Jeśli, podejmując działania mające na celu przywracanie ortodoksji katolickiej, nie będziemy wdawać się w wojny „partyjne”, zachowamy stan łaski uświęcającej i będziemy codziennie gorliwie się modlić, będziemy widzieć cuda Bożej pomocy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na XVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 25.09.2022: Komemoracja Bł. Władysława z Gielniowa

Kazanie na XVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 25.09.2022.
Komemoracja Bł. Władysława z Gielniowa.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Bł. Władysław z Gielniowa
Nauka dla nas:
– Praktykowanie łacińskiego i polskiego śpiewu,
– Rozważanie Męki Pańskiej.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Cel duszpasterstwa katolickiego

Św. Pius X w encyklice Haerent animo pisał do kapłanów:

Wspierając, strzegąc, lecząc, uspokajając, do tego tylko dążcie i tego tylko pragnijcie, żebyście zyskiwali dusze dla Chrystusa, lub ściślej z Nim je łączyli.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Duszpasterstwo katolickie

Duszpasterstwo. Dusz pasterstwo. Pasterzowanie duszom. Pasterz. Dusze.
W duszpasterstwie katolickim kapłan katolicki codziennie wiernie składa Panu Bogu Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w rycie rzymskim – kult katolicki.

W duszpasterstwie katolickim kapłan katolicki codziennie wiernie krzewi ortodoksyjną katolicką doktrynę – w jedności wiary katolickiej i apostolskiej z prawowitymi katolickimi Papieżami i Soborami.
Dusze, które nie stawiają oporu łasce i prawdzie, będą dzięki katolickiemu duszpasterstwu przyspieszać biegu na drodze wiary i świętości. O duszach gorliwych i postępujących mówił Św. Franciszek Salezy: „Jakże miłuję te dziarskie dusze!”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kapłan katolicki wypełnia obowiązki stanu

Kapłan katolicki, który codziennie wiernie odmawia Brewiarz – digne, attente ac devote – spełnia swój obowiązek.
Kapłan katolicki, który codziennie wiernie składa Panu Bogu Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w rycie rzymskim – kult katolicki – spełnia swój obowiązek.
Kapłan katolicki, który codziennie wiernie krzewi ortodoksyjną katolicką doktrynę – w jedności wiary katolickiej i apostolskiej z prawowitymi katolickimi Papieżami i Soborami – spełnia swój obowiązek.
Kapłan katolicki wypełnia obowiązki stanu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Rady pożyteczne dla duszy

Jakże pożyteczne dla duszy są rady zawarte w dziele O naśladowaniu Chrystusa (księga 2, rozdz. 2-3):

Pokora i pokój

Niewiele zważaj na to, kto jest za tobą lub przeciw tobie, lecz tak postępuj i o to się staraj, aby Bóg był z tobą we wszystkim, co czynisz.
Miej spokojne sumienie, a Bóg będzie twoim obrońcą.
Kogo bowiem Bóg zechce wspierać, temu niczyja przewrotność nie zdoła zaszkodzić.
Jeżeli umiesz milczeć i cierpieć, bez wątpienia doczekasz się pomocy Pana.
On zna czas i sposób wybawienia cię, dlatego powinieneś zdać się na Niego.
Boska to rzecz wspierać i wyzwalać z wszelkiego zawstydzenia.
Do zachowania większej pokory bardzo często pomaga to, że inni znają i ganią nasze błędy.
Ale kiedy człowiek z powodu tych błędów się upokarza, wtedy łatwo innych sobie jedna i łatwo zadość czyni zagniewanym na siebie.
Bóg pokornego broni i wyzwala, pokornego miłuje i pociesza, ku pokornemu się schyla, pokornego obdarza wielką łaską, a po uniżeniu wynosi do chwały.
Pokornemu objawia swoje tajemnice, łagodnie do siebie pociąga i wzywa.
Pokorny, doznawszy upokorzenia, dość łatwo zachowuje pokój, bo opiera się na Bogu, a nie na świecie.
Nie sądź, że nieco postąpiłeś w dobrym, jeżeli się nie uważasz za najniższego ze wszystkich.
Najpierw sam siebie utrzymaj w pokoju, a wtedy będziesz mógł uspokajać innych.
Człowiek pełen pokoju jest bardziej przydatny niż człowiek bardzo uczony.
Człowiek ogarnięty namiętnościami nawet dobro ku złemu obraca i łatwiej zawierzy temu, co złe.
Ale człowiek dobry i pokój czyniący wszystko na dobre obraca.
Człowiek ugruntowany w pokoju nikogo nie posądza, ten zaś, kto jest niezadowolony i niespokojny, jest miotany różnymi podejrzeniami. Sam nie zazna spokoju i drugim spokoju nie da.
Często mówi o tym, czego mówić nie powinien, a nie czyni tego, co by mu należało czynić.
Patrzy na to, co drudzy powinni czynić, a zaniedbuje to, co sam powinien zrobić.
A więc najpierw troszcz się gorliwie o samego siebie, a wtedy będziesz mógł rozciągnąć gorliwość i na swego bliźniego.
Dobrze umiesz tłumaczyć i upiększać swoje postępowanie, a nie chcesz przyjąć cudzego usprawiedliwiania się.
Słuszniej byłoby winić samego siebie, a uniewinniać swojego brata.
Jeżeli chcesz, aby ciebie znoszono, znoś i ty innych.
(ILG)


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Chodzi o wiarę katolicką

Jedno z określeń Sakramentu Bierzmowania brzmi: Bierzmowanie jest to sakrament, poprzez który Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
Rozumiejmy dobrze, że chodzi o wiarę katolicką, nie reformowaną, czy jakąkolwiek inną.


Wiarę katolicką poznajemy , czytając tradycyjne katolickie katechizmy.
Dlatego:

Czytam codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na XV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 18.09.2022

Kazanie na XV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 18.09.2022.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Lekcja: Ga 5, 25-26; 6, 1-10.

„A każdy niech sprawy swoje bada” (Ga 6, 4).

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Obowiązki wiernych względem powołanych do kapłaństwa

Jakie są obowiązki wiernych względem tych, którzy zostali powołani do kapłaństwa?
Wierni powinni:
1) Pozostawić swym dzieciom i osobom zależnym pełną wolność pójścia za głosem powołania.
2) Modlić się do Boga, aby zechciał udzielić swemu Kościołowi dobrych pasterzy i gorliwych sług. Modlitwy te powinny być odmawiane zwłaszcza w okresie Suchych Dni.
3) Okazywać szczególny szacunek osobom poświęconym służbie Bożej przez święcenia kapłańskie.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Michał Rzepka, Narodziny nowego humanizmu albo od Nowego Jorku do Abu Zabi, czyli Krótka analiza informacyjna Gaudium et Spes.

Staraniem Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus ukazała się drukiem kolejna cenna broszura, zawierająca krytyczną analizę jednego z dokumentów wydarzenia zwanego Soborem Watykańskim II. Opracowanie wpisuje się skromnie w nurt diagnostyczny i apologetyczny, demaskujący różnorakie przejawy odstępstwa od ortodoksji katolickiej w strukturach kościelnych – kwestie podejmowane przez duchownych i osoby świeckie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
Cechą prawego rozumu jest dopuścić prawdę do głosu.


Zamówienia można składać u Wydawcy – więcej


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Bardzo ciężki grzech znieważania katolickich kapłanów

Czy grzechem jest znieważanie kapłanów?
Znieważanie kapłanów jest bardzo ciężkim grzechem, gdyż zniewagi i obelgi wymierzone w kapłanów spadają na samego Jezusa Chrystusa, który powiedział swym Apostołom: «Kto wami gardzi, ten mną gardzi».
Katechizm Katolicki Św. Piusa X


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Sakrament kapłaństwa

Sakramenty święte ustanowił Pan nasz Jezus Chrystus.
Kapłaństwo jest sakramentem świętym. Jest jednym z siedmiu sakramentów świętych.
Katolik z czcią odnosi się do świętych sakramentów.
Katolik z czcią odnosi się do sakramentu kapłaństwa.
Katolik widzi sakrament kapłaństwa tak, jak go zamierzył Pan nasz Jezus Chrystus i jak o nim uczy Kościół Katolicki w swoim odwiecznym nauczaniu.
Kapłan katolicki, który sprawuje wyłącznie kult katolicki, spełnia swój obowiązek.
Kapłan katolicki, który krzewi wyłącznie katolicką doktrynę, spełnia swój obowiązek.
Kapłan katolicki, który w posłuszeństwie Chrystusowi dobrze spełnia obowiązki stanu, będzie mógł – u końca swoich dni na ziemi – skromnie i zgodnie z prawdą powiedzieć: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na XIV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 11.09.2022

Kazanie na XIV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 11.09.2022.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Lekcja: Ga 5, 16-24.

O walce duchowej.
O Ofierze Mszy Świętej.
Rozważajmy Drogę Krzyżową!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Siew obfity

O Panu naszym Jezusie Chrystusie pisze Św. Łukasz Ewangelista: „I uczył każdego dnia w świątyni” (Łk 19, 47).
O Św. Augustynie, gorliwym biskupie, piszą hagiografowie, że codziennie głosił kazania, a niekiedy nawet dwa.
O Św. Mikołaju z Tolentynu pisze hagiograf: „Codziennie miewał jedno, a nawet kilka kazań, zachęcając grzeszników do skruchy, słabych do poprawy i wytrwałości, nabożnych do większej czci i miłości Boga”.

Dusze, które mają łaskę dostępu do katolickich duszpasterstw (przecież bardzo nielicznych), w których nie tylko sprawowany jest kult katolicki, ale codziennie głoszona jest katolicka ortodoksyjna doktryna, są w sytuacji wielce uprzywilejowanej – sprzyjającej gruntownemu poznaniu wiary katolickiej i szybszemu postępowi duszy na drodze wiary i świętości.
Czy dusze te rozumieją wielkość danego im Daru? Czy są zań wdzięczne Panu Bogu? Czy są podatne na słowo Prawdy? Czy wydają owoce świętości?

Boża nauka jest najmędrsza na świecie. „Treścią słów Twoich jest prawda; na wieki wszystkie wyroki sprawiedliwości Twojej” (Ps 118, 160).
„Synu, od młodości twojej przyjmuj naukę, a znajdziesz mądrość aż do sędziwości” (Syr 6, 18).
„Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego, i strzegą go” (Łk 11, 28).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

W trosce o zbawienie dusz

Jednym ze sposobów, w jakie diabeł odciąga dusze od wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie – jest przywiązanie do fałszywych „prywatnych objawień”.
Dusze, które z większą powagą traktują produkcje prywatnoobjawieniowe niż tradycyjne katolickie katechizmy, znajdują się w wielkim niebezpieczeństwie duchowym.

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.