Miesiąc: marzec 2023

Wiedza i życie

Jak najbardziej należy poznawać – coraz lepiej – katolicki depozyt wiary.
Jak najbardziej należy poznawać – coraz lepiej – wielowymiarowy problem zmiany religii, który od kilkudziesięciu lat dokonuje się w strukturach kościelnych.

Gdybyśmy jednak tej wiedzy – w jednym i drugim zakresie – nie przyjmowali, albo przyjmowali tylko w aspekcie teoretycznym, albo dzięki niej nie umacniali się w wierze, albo dzięki niej nie prowadzili życia coraz bardziej świętego, postępując w łasce uświęcającej i żyjąc według wymogów katolickiej wiary, wtedy cała ta wiedza – w jednym i drugim wymiarze – obróciła by się nam na potępienie. Odnosiłyby się do nas wtedy słowa surowej przestrogi Św. Piotra Apostoła:

„Albowiem jeśli ci, co przez poznanie Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa uszli zgnilizny świata, na powrót w nią się wdając, bywają zwyciężeni, to późniejsze ich rzeczy stają się gorsze, niż pierwsze. Gdyż lepiej by im było nie poznać drogi sprawiedliwości, niż po poznaniu odwrócić się wstecz od podanego sobie świętego przykazania” (2 P 2, 20-21).

Pilnie zatem zważajmy na to, co poznajemy, kogo i czego słuchamy, i jak żyjemy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Modlitwa około sakramentalna

Jest obrzęd sakramentu.
Jest czas przed obrzędem sakramentu.
Jest czas po obrzędzie sakramentu.
Co czynię przed przyjęciem sakramentu?
Co czynię po przyjęciu sakramentu?
Trzeba się modlić! Przed i po przyjęciu sakramentu. Przed Mszą Świętą i po Mszy Świętej. Przed Komunią Świętą i po Komunii Świętej. Przed Sakramentem Pokuty i po Sakramencie Pokuty.
Niestosowne byłoby na przykład zaraz po zakończonej spowiedzi, zamiast uklęknąć, pomodlić się i podziękować Panu Bogu za łaskę przebaczenia grzechów, zaraz wdawać się w rozmowy z bliźnimi i nawet na chwilę nie klęknąć przed Bogiem.
Przed przyjęciem sakramentu należy się modlić.
I po przyjęciu sakramentu należy się modlić.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Co dzień choć cokolwiek postąpić ku coraz lepszemu!

Bóg zawsze jest gotów wspierać walecznych i ufających Jego łasce, bo On nastręcza nam walkę, abyśmy zwyciężali (…).
Powinno to być naszym głównym zadaniem: zwyciężać samego siebie, co dzień w walce ze sobą stawać się mocniejszym i co dzień choć cokolwiek postąpić ku coraz lepszemu.
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przedświąteczne przygotowanie duszy

Pro Christo ergo legatióne fúngimur, támquam Déo exhortánte per nos. Obsecrámus pro Christo, reconciliámini Déo.
„Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20)!

Powinniśmy pięknie uporządkować swoją duszę przed największymi świętami – Zmartwychwstaniem Pańskim. Dobrze się przygotujmy i odprawmy dobrą spowiedź, wypełniając wiernie 5 warunków dobrej spowiedzi.
Spowiadajmy się u ważnie wyświęconego katolickiego kapłana nieskazitelnej ortodoksji doktrynalnej, nawet jeśli trzeba będzie dojechać 100 kilometrów albo więcej.
W dobrym przygotowaniu i dobrym odprawieniu przedświątecznej spowiedzi będzie nam pomocne UWAŻNE wysłuchanie pięciu kazań o spowiedzi  – więcej.


Św. Teresa z Avili wołała do kapłanów: „Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Czy naprawdę CHCĘ nad pokusami odnieść zwycięstwo?

W Żywocie Św. Benedykta czytaliśmy niedawno naukę moralną:

Naucz się, chrześcijaninie, całymi siłami zwalczać pokusy. Uskarżasz się bowiem, że czujesz się słabym wobec skłonności do złego, że nieporządne myśli i pożądliwości cię napadają, i że namiętności twe są prawie niepodobne do pokonania. Ależ czyż sumiennie możesz powiedzieć, żeś całej siły i woli twojej dołożył i wszelkich środków użył, aby nad pokusami odnieść zwycięstwo? Jeżeli starannie nie unikasz sposobności, jeżeli jej może nawet szukasz, jeżeli zmysłów twoich nie hamujesz, a zaniedbujesz modlitwy, jeżeli nie przystępujesz do Sakramentów świętych i ciała twego nie umartwiasz, natenczas nie uskarżaj się na swą słabość w pokusach i na swój częsty upadek. Bądź przekonanym, że według słów Apostoła, Bóg nigdy nikogo nad jego siły nie doświadcza, a jeśli na wzór Świętych będziesz toczył walkę przeciw pokusom, zostaniesz zawsze zwycięzcą. “Kto się Boga boi, temu się nic złego nie stanie, ale Bóg go strzeże w pokusie” (Ekkl. 33, 1).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wielki Post – do końca gorliwy!

Mijają tygodnie Wielkiego Postu. Skoro wielkopostne wyrzeczenia rozpoczęliśmy z gorliwością, dołóżmy starań (choćby przyszło zmęczenie i osłabienie), aby do końca wytrwać pilnie na drodze postu, umartwienia, wyrzeczenia i walki duchowej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Duszpasterstwo Rzymskokatolickie pod opieką Św. Józefa

Oratorium Rzymskokatolickie Św. Józefa
54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 17
(Fotografia wykonana 19.03.2023)

Więcej informacji o duszpasterstwie na blogu Actualia – wejście

Salus animárum supréma lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na IV Niedzielę Wielkiego Postu Lætáre, 19.03.2023

Kazanie na IV Niedzielę Wielkiego Postu Lætáre, 19.03.2023 r.

Radujmy się w Bogu!
Wrocław wart jest Mszy Świętej!
Ufajmy Świętemu Józefowi!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Aby duszę zbawić

W perspektywie zbawienia – to znaczy abyśmy zostali zbawieni na wieczność – podstawowymi warunkami są:

– wyznawanie wiary katolickiej – nie reformowanej czy jakiejkolwiek innej (zob. Mk 16, 16),
– zachowanie stanu łaski uświęcającej (zob. Mt 5, 8),
– pełnienie dobrych czynów, pełnienie woli Bożej (zob. Mt 25, 31-40).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Mądrość w odniesieniu do istnienia diabła

Mądrość w odniesieniu do istnienia diabła polega na tym, aby nie przeceniać jego mocy. Diabeł nie jest jakimś anty-bogiem, który miałby moc porównywalną do mocy Boga.
Ale mądrość w odniesieniu do istnienia diabła polega także na tym, aby nie lekceważyć diabła i niebezpieczeństwa, jakie niesie jego obecność i działanie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Z katechizmu – o diable

Papież Św. Pius X naucza w Katechizmie:

Czy wszyscy Aniołowie byli wierni Bogu?
Nie wszyscy Aniołowie byli wierni Bogu, ale wielu z nich (za sprawą pychy) chciało być równymi Bogu i niezależnymi od Niego. Za ten grzech zostali na zawsze wypędzeni z nieba i strąceni do piekła.

Jak nazywani są ci Aniołowie, którzy zostali na zawsze wypędzeni z nieba i strąceni do piekła?
Aniołowie, którzy zostali na zawsze wypędzeni z nieba i strąceni do piekła są zwani diabłami, a ich przywódca nazywa się Lucyfer albo szatan.

Czy diabły mogą nam szkodzić?
Tak, diabły mogą nam poważnie zaszkodzić na duszy i na ciele, zwłaszcza gdy nas kuszą do grzechu, gdy Bóg na to pozwoli.

Dlaczego diabły kuszą nas do złego?
Diabły kuszą nas do złego, gdyż z zazdrości do nas chciałyby naszego potępienia, a ponadto nienawidzą Boga, którego obraz jest w nas. Z kolei Bóg pozwala na te pokusy, abyśmy mogli je pokonać z pomocą Jego łaski i abyśmy w ten sposób ćwiczyli się w cnotach i zdobywali zasługi na życie wieczne w niebie.

Jak można pokonać pokusy?
Pokusy można pokonać przez czujność, modlitwę i chrześcijańskie umartwienie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przestroga przed diabłem

Istnienie diabła nie jest bajką, legendą, religijnym pomysłem. Istnienie diabła jest faktem. Diabeł istnieje.
Obecność diabła jest to obecność złowieszcza, niszcząca, destrukcyjna, mająca na celu oddzielenie, rozłączenie, odseparowanie stworzenia od Stwórcy, człowieka od Boga – i w doczesności, i na wieczność.
Św. Piotr Apostoł przestrzega i wzywa: „Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie” (1 P 5, 8-9).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Czuwajmy!

Nie mogą czuć się raz na zawsze bezpieczni ci, którzy popełniali w swoim życiu wiele grzechów śmiertelnych i dzięki łasce Bożej nawrócili się i z grzechem zerwali.
I nie mogą czuć się raz na zawsze bezpieczni ci, którzy nigdy nie obrazili Boga grzechem śmiertelnym.
I jedni, i drudzy muszą czuwać, aby nie stać się mieszkaniem diabła.
Przestrzega Św. Paweł Apostoł: „Kto więc mniema, że stoi, niech patrzy, żeby nie upadł” (1 Kor 10, 12).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na III Niedzielę Wielkiego Postu, 12.03.2023

Kazanie na III Niedzielę Wielkiego Postu, 12.03.2023 r.
Lekcja: Ef 5, 1-9
Ewangelia: Łk 11, 14-28

Przy pomocy łaski Bożej
walczmy dzielnie przeciw zakusom złego!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Najważniejsze!

Mówi Pan nasz Jezus Chrystus: „Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26).

Mawiali Święci: Jedna rzecz jest konieczna – zbawić duszę swoją.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Powiązania

Jeżeli ktoś zaczyna przychodzić na Mszę Świętą – oględnie mówiąc – mniej starannie ubrany niż dotychczas, może to znaczyć, że coś się w duszy tej osoby pogorszyło. A dusza ma się ulepszać, postępować na drodze świętości!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.