Miesiąc: październik 2023

Ku świętości: Nadzieja dla grzeszników

Gdzie zaś obfitowało przestępstwo, obfitowała więcej łaska. Aby jak grzech królował w śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego (Rz 5, 20-21).

Kto ma w swojej przeszłości wiele grzechów śmiertelnych, z których się już szczerze wyspowiadał i z którymi już zerwał, powinien stawiać sobie bardzo wysokie wymagania, zwłaszcza w sprawach dotyczących tychże właśnie grzechów z przeszłości. Musi bardzo starannie unikać okoliczności, które mogą z powrotem doprowadzić do upadku. Musi zatem prowadzić życie surowe. Nie bać się bardzo surowych wymagań wobec siebie i podjąć je z pełnym przekonaniem, że tak trzeba, aby ocalić w duszy najdrogocenniejszy skarb łaski Bożej i mieć uzasadnioną nadzieję zbawienia wiecznego. Unikać starannie okazji do grzechu, a pokusy oddalać natychmiast.
Pokorna prośba o łaskę Bożą i wytrwała praca nad sobą, by wady wykorzeniać i cnoty kształtować, będzie owocować postępem duszy. Życie będzie spełnione, jeśli będzie obfitować w dobre uczynki. Spalać się w codziennym ofiarnym pełnieniu dobra: myślą, mową, uczynkiem.
Spektakularnym przykładem TRWAŁEGO zwycięstwa nad swoją grzeszną historią są dzieje św. Augustyna. Był konsekwentny: po nawróceniu, już do grzechów śmiertelnych nie wracał.
Dla każdego grzesznika jest nadzieja. Po nawróceniu, może prowadzić życie po Bożemu spełnione. Święte.
Broń się przed powrotem swoich starych demonów przez stawianie sobie wysokich wymagań. Prowadź życie surowe. Zbawisz swoją duszę. Zostaniesz świętym.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na Święto Chrystusa Króla, 29.10.2023

Kazanie na Święto Chrystusa Króla, 29.10.2023
Lekcja: Kol 1, 12-20
Ewangelia: J 18, 33-37

Przemilczana encyklika.
Zamiary i nadzieje Piusa XI
związane z ustanowieniem święta Chrystusa Króla.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Pius XI, encyklika Quas primas

Szczęśliwa okoliczność święta Chrystusa Króla niech nas zmobilizuje do uważnej lektury i uważnego wysłuchania słowa Papieża!

Pius XI, encyklika Quas primas
O królewskiej godności Chrystusa
11 XII 1925

cz. 1 – audio

cz. 2 – audio


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Święto Chrystusa Króla

Pius XI w encyklice Quas primas stanowi:

Przeto powagą Naszą apostolską, ustanawiamy święto Pana Naszego Jezusa Chrystusa Króla, które ma być obchodzone na całym świecie corocznie, w ostatnią niedzielę miesiąca października, tj. w niedzielę poprzedzającą uroczystość Wszystkich Świętych. Polecamy również, aby w tym dniu corocznie odnawiano poświęcenie całego rodu ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które Poprzednik Nasz, świętej pamięci Pius X, nakazał powtarzać każdego roku (…).
To święto zaś ustanowiliśmy na niedzielę dlatego, aby nie tylko duchowieństwo przez ofiarę Mszy Świętej i w pacierzach kapłańskich, ze swej strony oddało cześć Boskiemu Królowi, lecz także, by i lud, wolny od zajęć codziennych, dał Chrystusowi w duchu świętej radości chwalebne świadectwo posłuszeństwa i uległości swojej. A do obchodzenia tego święta wydała się najodpowiedniejsza spośród innych ostatnia niedziela października, która prawie zamyka okres roku kościelnego; w ten sposób rozpamiętywanie w ciągu roku tajemnic życia Jezusa Chrystusa zakończy się niejako i pomnoży świętem Chrystusa Króla i zanim obchodzić będziemy chwałę Wszystkich Świętych, wysławiać i głosić będziemy chwałę Tego, który triumfuje we wszystkich Świętych i wybranych.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Perspektywy realizacji dobra szeroko otwarte!

Dobrze jest każdy nowy dzień rozpoczynać od pobożnie uczynionego znaku Krzyża i od słów serdecznych: „Dziękuję Panie Boże za nowy dzień, za szeroko otwarte możliwości realizacji dobra”.
Taka modlitwa wyraża obiektywny stan rzeczy: tak rzeczywiście jest – Pan Bóg codziennie ofiaruje nam szeroko otwarte możliwości realizacji dobra.
Św. Paweł Apostoł pisze: „Wiemy zaś, że miłującym Boga, wszystko dopomaga do dobrego, tym co są powołani, według postanowienia, święci” (Rz 8, 28).
Gdy wokół nas zamęt i błąd, i grzech, dobro czynić możemy i powinniśmy – myślą, słowem, uczynkiem, decyzją stosowną.
Pan Jezus poleca: Bene fácite – „Czyńcie dobrze” (Łk 6, 35)!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Posłuszeństwo fałszywym doktrynom jest grzechem

Cnota posłuszeństwa, jako cnota moralna, jest podporządkowana cnotom teologicznym, do których należy cnota wiary. Kościół Katolicki uczy, że należy Bogu okazać posłuszeństwo wiary. Kościół Katolicki nie uczy, że należy być posłusznym dyrektywom sprzecznym z wiarą katolicką.
Niezależnie od tego, z którego miejsca byłyby wypowiadane, doktryn fałszywych – sprzecznych z katolickim depozytem wiary – nie należy słuchać.
Niezależnie od tego, z którego miejsca byłyby wypowiadane, doktryn fałszywych – sprzecznych z katolickim depozytem wiary – należy nie słuchać.

Posłuchajmy Św. Pawła Apostoła:

Dziwię się, że tak prędko od tego, który was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej ewangelii; a ona nie jest inna, tylko są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty. Jak przedtem mówiliśmy tak i teraz znowu mówię: Jeśliby wam kto opowiadał ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty (Ga 1, 6-9).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Niezmienność Depozytu wiary nauczanego przez papieży

Neque enim Petri successoribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut, eo assistente, traditam per Apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent.

Albowiem następcom Piotra Duch Święty został obiecany nie w tym celu, by na podstawie Jego objawienia podawali nową naukę, lecz aby przy Jego pomocy święcie zachowywali i wiernie wyjaśniali otrzymane przez Apostołów Objawienie, tzn. depozyt wiary.
Sobór Watykański, Sesja IV, 18 VII 1870, I Konstytucja Dogmatyczna Pastor aeternus o Kościele Chrystusowym, rozdział IV


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Niezmienność Depozytu wiary

Doktryna wiary, którą Bóg objawił, nie została bowiem podana jako wytwór filozofii, który można byłoby udoskonalać mocą ludzkiego umysłu, ale została powierzona Oblubienicy Chrystusa, jako Boski depozyt, by go wiernie strzegła i nieomylnie wyjaśniała.
Dlatego należy nieprzerwanie zachowywać takie znaczenie świętych dogmatów, jakie już raz określiła święta Matka Kościół, a od tego znaczenia nigdy nie wolno odejść pod pozorem lub w imię lepszego zrozumienia.
Sobór Watykański, Konstytucja Dei Filius


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na XXI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 22.10.2023

Kazanie na XXI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 22.10.2023
Ewangelia: Mt 18, 23-35

O przebaczeniu bliźnim naszym

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Zamawiam Mszę Świętą? Jestem na niej obecny!

Jeśli zamawiamy Mszę Świętą i składamy z tej okazji ofiarę, powinniśmy dołożyć starań, aby w tej Mszy Świętej wziąć udział.
Jeśli zamawiamy Msze Święte gregoriańskie i składamy z tej okazji ofiarę, powinniśmy dołożyć starań, aby przez 30 dni wziąć udział w tych Mszach Świętych.
Katechizmie katolickim Św. Piusa X czytamy:

W owocach Mszy Świętej ma udział cały Kościół, ale korzysta z nich zwłaszcza kapłan i ci, którzy biorą udział we Mszy, gdy jednoczą się z kapłanem. Ponadto szczególny udział mają ci, w intencji których Msza jest odprawiana, czy to żywi, czy też umarli.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Buoni cristiani e onesti cittadini

Katolik należy do Królestwa Bożego, a równocześnie jest cząstką swojej ojczyzny ziemskiej. Z jednej i drugiej przynależności wynikają zobowiązania. Należy je wypełniać kierując się wiarą i rozumem. Św. Jan Bosko wychowywał młodych na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli – buoni cristiani e onesti cittadini.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na XX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 15.10.2023

Kazanie na XX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 15.10.2023
Wspomnienie Św. Teresy z Avili, Dziewicy
Ewangelia: J 4, 46-53

Elevátio méntis in Déum.
Modlitwa – wzniesienie umysłu do Boga.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Modlitwa za rządzących

Kościół Katolicki od początku modli się za sprawujących władzę. Czyni to z pełnym przekonaniem, że taka modlitwa jest skuteczna – ma realny wpływ na losy świata. Św. Paweł Apostoł poleca:

Polecam więc przede wszystkim, aby zanoszono prośby, modlitwy, błagania, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich, co są na wysokim stanowisku, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i czystości. Jest to bowiem rzecz dobra i przyjemna wobec Zbawiciela naszego Boga, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do uznania prawdy (1 Tm 2, 1-4).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kierunek duszy: ku Bogu!

O. R. Garrigou-Lagrange, w znamienitym dziele Trzy okresy życia wewnętrznego, pisze:

Teologowie Karmelu, Filip od Trójcy Świętej i Antoni od Ducha Świętego, oraz dominikanin de Vallgornera mówią o pragnieniu kontemplacji wlanej: „debent omnes ad supernaturalem contemplationem aspirare – wszyscy powinni wzdychać do nadnaturalnej kontemplacji”, a Józef od Ducha Świętego mówi podobnie: „Możemy dążyć do niej, pragnąć jej gorąco i prosić o nią pokornie Boga” (…).
Trzeba również przypominać stale duszom zwykłe warunki prawdziwego zjednoczenia z Bogiem: habitualne skupienie, całkowite wyrzeczenie, czystość serca, prawdziwą pokorę, wytrwałość w modlitwie mimo długotrwałej oschłości, wielką miłość braterską. Jeśli dodać do tego umiłowanie liturgii i świętej wiedzy, jest się prawdziwie przygotowanym na bliskie powołanie do zażyłości z Bogiem.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Zaszczytny przywilej

Są katolicy, którzy wspierają katolickich duchownych oraz duszpasterstwa i miejsca, gdzie sprawowany jest katolicki kult i krzewiona jest katolicka doktryna – modlitwą i postem, dobrą radą, pracą i ofiarą materialną. Te ofiarne dusze niech poczytują sobie ten swój wkład jako zaszczytny przywilej.

Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jak Panu, a nie ludziom (Kol 3, 23)


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Codzienna walka duchowa

Wykorzenianie wad i zadawnionych złych przyzwyczajeń wymaga zrazu wielkiego samozaparcia. Trzeba swoją wolę mocno naginać! W miarę kolejnych zwycięstw, trud staje się łatwiejszy, a nawet stopniowo dusza znajduje radość w zwycięskiej walce duchowej.
Z pomocą łaski Bożej podejmujmy cierpliwie – codziennie – trud wykorzeniania swoich wad i złych przyzwyczajeń, choćby bardzo zadawnionych.

Bojowaniem jest żywot człowieczy na ziemi (Hi 7, 1)


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.