Miesiąc: listopad 2023

Najważniejsze zapisane słowa na świecie

Najważniejsze i najdonioślejsze słowa – prawdziwe, niekoniunkturalne i nieomylne – jakie kiedykolwiek zostały zapisane przez człowieka w całej historii ludzkości, to słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, zapisane na kartach Ewangelii.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Najważniejsze słowa na świecie

Najważniejsze i najdonioślejsze słowa – prawdziwe, niekoniunkturalne i nieomylne – jakie kiedykolwiek wypowiedział człowiek w całej historii ludzkości, to słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na XXIV i Ostatnią Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 26.11.2023

Kazanie na XXIV i Ostatnią Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 26.11.2023
Lekcja: Kol 1, 9-14
Ewangelia: Mt 24, 15-35

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Pan Bóg rządzi światem

Pan Bóg rządzi światem. Są to rządy najdoskonalsze z możliwych.

Wszystko jest zatem w działaniu jednych stworzeń na drugie wspaniale podporządkowane najwyższemu i suwerennemu działaniu rządów Bożych?
Tak, wszystko w działaniu jednych stworzeń na drugie jest wspaniale podporządkowane najwyższemu i suwerennemu działaniu rządów Bożych, gdyż nawet jeśli jedna rzecz wydaje się nieuporządkowana z punktu widzenia rzeczywistości niższej, to jednak zawsze ma mądrą i głęboką przyczynę w rzeczywistości wyższej.
Czy tutaj na ziemi jesteśmy w stanie zrozumieć ten wspaniały porządek rządów Bożych na świecie?
Nie, absolutnie nie możemy tego uczynić, gdyż musielibyśmy znać wszystkie stworzenia i wyroki Boże.
Gdzie uda nam się zobaczyć piękno i harmonię rządów Bożych na świecie w całym ich splendorze?
Dopiero w niebie zobaczymy w całym ich splendorze piękno i harmonię rządów Bożych na świecie.
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Dopuścić prawdę do głosu – perspektywy nadziei

Pan Bóg rządzi światem. Są to rządy najdoskonalsze z możliwych.
Z pewnością nie bez działania łaski Bożej wzrasta w ostatnich latach liczba osób duchownych i świeckich, które sięgają z zaufaniem do katolickiego depozytu wiary, który Kościół Katolicki, pouczony Bożym Objawieniem, pod przewodem papieży przez wieki wyznawał i krzewił. Depozyt wiary jest prawdą – niezmienną i nieomylną, objawioną, poświadczoną autorytetem Boga, nieomylnego i nie mogącego w błąd wprowadzać.
I z pewnością nie bez działania łaski Bożej, wzrasta liczba osób duchownych i świeckich, które, w świetle depozytu wiary, dochodzą do konkluzji, że religia krzewiona od kilkudziesięciu lat w strukturach kościelnych, obiektywnie różni się od wiary katolickiej.
Przybywa głosów diagnozujących aktualną sytuację w strukturach kościelnych, coraz śmielej prawda jest dopuszczana do głosu. Nawet jeśli te i owe diagnozy nie są kompletne, są niewystarczające, fragmentaryczne, to jednak – jako że artykułowane są w sferze publicznej – pozwalają coraz większej liczbie katolików zbawiennie zakwestionować w swojej duszy niekatolicką absolutyzację posłuszeństwa, postawionego ponad wiernością prawdzie (pogląd dość powszechnie narzucany katolikom w ostatnich kilkudziesięciu latach). Coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę, że fałszywa absolutyzacja posłuszeństwa, z pominięciem zawartości merytorycznej (czego posłuszeństwo ma dotyczyć), jest błędem. Posłuszeństwo jest (tylko) cnotą moralną i jako takie jest podporządkowane cnotom teologicznym (wierze, nadziei i miłości). Sumienie katolickie wiąże posłuszeństwo wierze katolickiej, nie religii innej.
Jeśli duchowni i osoby świeckie w diagnozowaniu aktualnego stanu rzeczy odważać się będą na uczciwość metodologiczną i pole badawcze będą poszerzać – nie koncentrując się tylko na roku 2023 albo tylko na latach 2013-2023, lecz sięgając przynajmniej 60 lat wstecz – wtedy otworzą się jeszcze szerzej perpektywy prawdy.
Rozum ludzki jest stworzony przez Boga dla prawdy. Pan nasz Jezus Chrystus mówi: i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi (J 8, 32).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Śpiewaj, ale nie fałszuj!

W święto św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej, pożywmy naszą duszę słowami św. Augustyna, który wychodząc od nawiązania do śpiewu, daje nam naukę duchową: całe nasze życie ma być pięknym, radosnym i niefałszującym śpiewem na cześć Boga!

„Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach”. Odrzućcie wszystko, co dawne, wy, którzy poznaliście pieśń nową. Do ludzi nowych należy Nowe Przymierze i nowa pieśń. Pieśń nowa nie jest dla ludzi dawnych. Uczą się jej jedynie ludzie nowi, którzy dzięki łasce ze starych stali się nowymi i przynależą do Nowego Przymierza, do królestwa niebieskiego. Ku niemu wzdycha cała nasza miłość i śpiewa pieśń nową. Niech śpiewa ją nie językiem, ale życiem.
„Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pięknie Mu śpiewajcie”. Zapyta ktoś, w jaki sposób mam śpiewać Bogu? Śpiewaj, ale nie fałszuj. Nie wolno ranić Jego uszu. Śpiewajcie pięknie, bracia moi. Kiedy śpiewasz przed kimś, kto się zna na muzyce, a powiedzą ci, śpiewaj tak, abyś się spotkał z uznaniem, wówczas nie mając wykształcenia muzycznego, wzbraniasz się, abyś przypadkiem nie zasłużył na naganę artysty. To bowiem, czego niedoświadczony nawet nie zauważy w twoim śpiewie, artysta dostrzeże i zgani. A któż się podejmie śpiewać pięknie wobec Boga, wobec Tego, który w taki właśnie sposób ocenia śpiewającego, który dostrzega wszystko, który wszystko słyszy? Kiedyż potrafiłbyś okazać taką doskonałość śpiewu, aby w niczym nie urazić tak doskonałych uszu?
Otóż Bóg sam wskazuje ci niejako sposób śpiewania. Nie szukaj słów, jak gdybyś był w stanie wyrazić to, w czym Bóg znajduje upodobanie. Śpiewaj z okrzykami radości. Śpiewać pięknie Bogu, to znaczy śpiewać z radością.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na VI Niedzielę Pozostałą po Objawieniu, 19.11.2023

Kazanie na VI Niedzielę Pozostałą po Objawieniu, 19.11.2023
Lekcja: 1 Tes 1, 2-10
Ewangelia: Mt 13, 31-35

Śpiewajcie pięknie Bogu, bracia moi,
nie tylko głosem, ale całym waszym świętym życiem.
Z radością!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Obiecujący wzrost

Fundamenty diagnozy? U podstaw przezwyciężenia trwającego zamętu powszechnego leży nieskorumpowana, prawdziwa odpowiedź na pytanie: Czy religia krzewiona od KILKUDZIESIĘCIU lat w oficjalnych strukturach kościelnych jest tą samą religią – katolicką – którą Kościół Katolicki krzewił nieomylnie przez dwadzieścia wieków?
Od nieskorumpowanej, PRAWDZIWEJ odpowiedzi na powyższe pytanie zawisła nasza wierność Prawdzie i nasze zbawienie.
Przybywa osób duchownych i świeckich, które dopuszczają prawdę do głosu. Bogu niech będą dzięki.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

„Co dzień choć cokolwiek postąpić ku coraz lepszemu”!

Powinno to być naszym głównym zadaniem: zwyciężać samego siebie, co dzień w walce ze sobą stawać się mocniejszym i co dzień choć cokolwiek postąpić ku coraz lepszemu.
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ágere contra

Ágere contra – działać przeciw. Z tej sentencji, bliskiej św. Ignacemu z Loyoli, możemy wyprowadzić konkretyzacje – między innymi w zakresie modlitwy:

Spada na mnie pokusa, by opuścić modlitwę. Modlę się.
Spada na mnie pokusa, by pomodlić się później. Modlę się od razu.
Spada na mnie pokusa, by pomodlić się jutro. Modlę się dzisiaj.
Spada na mnie pokusa, by pomodlić się szybciej. Modlę się wolniej.
Spada na mnie pokusa, by pomodlić się krócej. Modlę się dłużej.
Spada na mnie pokusa, by pomodlić się pobieżnie. Modlę się starannie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Tylko wiara katolicka daje zbawienie

Jakąż lekkomylnością byłoby leceważenie prawdy o konieczności zachowania wiary katolickiej, aby zostać zbawionym na wieczność. Pan nasz Jezus Chrystus mówi wyraźnie: Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16, 16).

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (Atanazjańskie Wyznanie wiary).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na V Niedzielę Pozostałą po Objawieniu, 12.11.2023

Kazanie na V Niedzielę Pozostałą po Objawieniu, 12.11.2023
Lekcja: Kol 3, 12-17
Ewangelia: Mt 13, 24-30

„Dopuśćcie obojgu róść aż do żniwa” (Mt 13, 30)
Sąd nad złem świata przyjdzie z ręki Bożej!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Polska racja stanu

Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie katolickiego kultu, który Kościół Katolicki sprawował przez wieki ku chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie katolickiej wiary – niezmienionej, tej samej, którą Kościół Katolicki przyniósł na polską ziemię ponad tysiąc lat temu.
Na tym fundamencie wszelkie dobro odbudowane być może.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Sprawa najwyższej pilności!

Sprawa odróżnienia wiary katolickiej od innej religii (choćby podszywającej się pod katolicką) jest sprawą najwyższej pilności, bowiem dotyczy z bliska każdego człowieka i jego losu po śmierci. Wiara katolicka jest obiektywnie prawdziwa, mając pieczęć autorytetu Boga, który jest prawdomówny i ani się mylić, ani w błąd wprowadzać nie może. Wiara katolicka jest jedyną wiarą dającą zbawienie.
Los człowieka po śmierci zależy od jego wierności wierze katolickiej. Kto za życia zachował wiarę katolicką i zgodnie z nią układał swoje życie, ma uzasadnioną nadzieję szczęścia wiecznego w Niebie. Kto za życia nie zachował wiary katolickiej, musi liczyć się z konsekwencją: wiecznym potępieniem w piekle.

Rozważajmy te sprawy poważnie przed Bogiem, na kolanach, zwłaszcza w kontekście od kilkudziesięciu lat – nadal trwającego! – procesu podmiany religii w oficjalnych strukturach kościelnych.
Dobrze się zastanówmy, jaką religię chcemy wyznawać. I nie zwlekając, podejmijmy decyzję zbawienną!

Pan nasz Jezus Chrystus, mając na uwadze wiarę katolicką, mówi: Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16, 16).

W Atanazjańskim Wyznaniu wiary czytamy: Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary. Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki.

Św. Hieronim, Doktor Kościoła, mając na uwadze Kościół Katolicki i wiarę katolicką, pisze: Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Dopuścić prawdę do głosu

Przybywa osób duchownych i świeckich, które już rozumieją, że religia krzewiona od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych różni się obektywnie od wiary katolickiej, którą założony przez Jezusa Chrystusa Kościół Katolicki, pouczony Objawieniem Bożym, pod przewodem papieży wyznawał i krzewił przez dwadzieścia wieków.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Źródła prawej diagnozy

Czym się konkretnie różni wiara katolicka od błędów tej wierze przeciwnych? W poprawnym poznaniu różnic między wiarą katolicką, a religią krzewioną od kilkudziesięciu lat w strukturach kościelnych, będzie nam pomocne nauczanie papieży, między innymi:

Pius IX, Syllábus errórum
Św. Pius X, encyklika Pascéndi
Pius XII, encyklika Humáni géneris


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.