Miesiąc: styczeń 2022

O. dr hab. Benedykt Huculak, Czy Kościół jest podzielony? Posoborowy ekumenizm a Mortalium animos.


O. Benedykt Jacek Huculak, Czy Kościół jest jeden? Posoborowy ekumenizm a Mortalium animos.

Autor jest doktorem habilitowanym teologii ze specjalnością w teologii dogma­tycznej. W wykładzie konfrontuje katolicką wizję jedności Kościoła opartą na źródłach biblijnych, patrystycznych i magisterialnych z soborowymi (Vat. II) i posoborowymi pomysłami.

Tekst wykładu w formacie pdf, z możliwością wydruku – wyłącznie do prywatnego użytku:

O. B. Huculak, Posoborowy ekumenizm a Mortalium animos.pdf

Tekst udostępniony dzięki uprzejmości Autora.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Pius XI, encyklika Mortalium animos

Pius XI, Encyklika Mortálium ánimos. O popieraniu prawdziwej jedności religii, 6 I 1928.
Odczytana 23 stycznia 2022 roku w ramach kazania podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Nie wracaj do grzechu. Czuwaj pilnie!

„Kto więc mniema, że stoi, niech patrzy, żeby nie upadł” (1 Kor 10, 12).

Słowo do wiernych, którzy mają za sobą ciemną historię grzechu.
Jeśli popełnialiśmy wielokrotnie grzechy ciężkie, a dzięki łasce Bożej i mocnemu postanowieniu poprawy żyjemy stabilnie w łasce uświęcającej, pilnie dokładajmy starań, aby nie wracać do grzechu.
Diabeł może nas sprytnie podejść, także „niewinnymi” sposobami, by z powrotem sprowadzić nas na drogę grzechu. Nigdy nie medytuj, jak to ci dobrze było na drodze grzechu. Absurd i zwodzenie!
Pierwszy prawowity papież przestrzega i wzywa: „Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze” (1 P 5, 8-9).
Nie narażaj się na te same grzechy, które porzuciłeś. Nie wałęsaj się w okolice tych grzechów! Nie narażaj się dobrowolnie na te grzechy. Bądź człowiekiem bardzo wysokich wymagań. Wymagaj od siebie bardzo wiele, zwłaszcza w tych dziedzinach, w których upadałeś. Może w tej sferze będzie potrzebny bardzo wielki trud wyrzeczeń aż do śmierci. Nie bój się bardzo wysokich wymagań. I wytrwaj! Pan Bóg da łaskę wystarczającą!
Pan nasz Jezus Chrystus przestrzega: „Gdy zaś nieczysty duch wyjdzie z człowieka, chodzi po miejscach suchych, szukając odpocznienia, a nie znajduje. Wtedy mówi: «Wrócę się do domu mego, skąd wyszedłem». I przyszedłszy, znajduje go pustym, umiecionym i ozdobionym. Wtedy idzie i bierze ze sobą siedmiu innych duchów gorszych niż on sam, i wszedłszy, mieszkają tam. I stają się ostateczne rzeczy człowieka owego gorsze niźli pierwsze” (Mt 12, 43-45).
Pierwszy prawowity papież przestrzega z troską i sarkazmem przed powtórnym upadkiem! – „Spełniło się bowiem na nich, co mówi prawdziwe przysłowie: Wrócił się pies do wymiocin swoich, i świnia umyta do kałuży błota” (2 P 2, 22). Oby się na nas to nie spełniło!
Czuwaj!
I grzech trzymaj daleko od siebie!
I okazje do grzechu trzymaj daleko od siebie!
Wytrwaj na drodze łaski i dobra. Do końca!


„Lecz kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie” (Mk 13, 13).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Odpowiedzialność za słowo

Jest słowo mówione i jest słowo słuchane.
Jest słowo pisane i jest słowo czytane.
Wiele jest słów.
Pan nasz Jezus Chrystus naucza: „A powiadam wam, że z każdego słowa próżnego, które by wyrzekli ludzie, zdadzą liczbę w dzień sądu. Albowiem ze słów twoich będziesz usprawiedliwiony, i ze słów twoich będziesz potępiony” (Mt 12, 36-37).
A święty Jakub Apostoł pisze: „Jeśli zaś kto uważa się za pobożnego, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swoje, tego pobożność jest próżna” (Jk 1, 26).
„Jeśli kto w słowie nie upada, ten jest mężem doskonałym; może także na wodzy trzymać całe ciało” (Jk 3, 2).
Wiele jest słów. Bywają słowa pospiesznego osądu.
W Księdze Eklezjastyka czytamy: „Nie gań nikogo pierwej, nim się wywiesz, a wywiedziawszy się, karć sprawiedliwie. Pierwej nim wysłuchasz, nie odpowiadaj słowa, a w środku mów nie wtrącaj się. Nie wadź się o to, co ciebie nie dotyczy, i nie zasiadaj do sądu z grzesznikami” (Syr 11, 7-9).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Praca wre!

Najważniejsza praca na świecie to praca nad sobą, praca nad udoskonaleniem i uświęceniem swojej własnej duszy.
Najpoważniejszy problem bezrobocia to zaprzestanie pracy nad sobą, pracy nad udoskonaleniem i uświęceniem swojej własnej duszy.
Gorliwa dusza katolicka pracuje nad sobą codziennie. Jest to praca ukryta przed oczami ludzkimi – znana tej duszy i Panu Bogu. Praca ta wymaga detalicznej precyzji, determinacji, konsekwencji i wytrwałości.
Przykłady-konkretyzacje:

Spadają na duszę wielkie niechęci do modlitwy. Dusza się modli.
Kusi lenistwo. Dusza niestrudzenie oddaje się codziennym obowiązkom.
Kusi, aby powiedzieć złe słowo. Dusza pilnie powstrzymuje się od złego słowa.
Przychodzi pokusa wątpliwości w wierze. Dusza natychmiast odmawia Akt wiary.
Napływają grzeszne myśli. Dusza natychmiast je odsuwa.
Przychodzi pokusa wzroku. Dusza natychmiast oko zamyka i kieruje w stronę dobra.

Dusza zapracowana około swojego zbawienia. Codziennie. Praca wre!


„Tak więc, bracia moi mili, bądźcie stali i niewzruszeni: obfitujący zawsze w dziele Pańskim, wiedząc, że praca wasza nie jest próżna w Panu” (1 Kor 15, 58).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Dwie drogi do katolickiej Mszy Świętej

Różne są drogi, jakimi Pan Bóg prowadzi poszczególne dusze. Świętego Pawła powalił na ziemię – ku nawróceniu. A św. Augustyn podjął konsekwentnie decyzję nawrócenia dzięki przeczytaniu fragmentu Listu do Rzymian, który ujawnił opłakany stan jego sumienia i wezwał do porzucenia drogi grzechu.
Do katolickiej Mszy Świętej może dusza dojść przynajmniej na dwa sposoby.

Pierwszy – droga intelektualna: lektura-decyzja-obecność.
Najpierw ktoś czyta teksty dotyczące kultu katolickiego – Mszy Świętej w rycie rzymskim oraz zagadnień dotyczących re-/deformy ostatnich kilkudziesięciu lat. Obserwuje także rozumnie to, co się dzieje w zakresie kultu w kościołach w ostatnich kilkudziesięciu latach. Zapoznaje się z tematyką, rozumie. Potem podejmuje decyzję i zaczyna przybywać na Mszę Świętą w rycie rzymskim.

Drugi sposób – droga duchowo-praktyczna: czyste serce-obecność.
Ktoś pilnie zabiega o zachowanie serca czystego, wystrzega się zwłaszcza grzechów ciężkich, odprawia dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź, może także odprawił dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź generalną. I JEST na Mszy Świętej w rycie rzymskim, regularnie na nią przybywa, regularnie bierze w niej udział.

Nie jest konieczne, aby zanim ktoś przyjdzie po raz pierwszy na Mszę Świętą w rycie rzymskim, najpierw przeczytał ogromną ilość literatury na temat tradycyjnej katolickiej liturgii. Można przyjść, jak to zdarzyło się jednej czy drugiej duszy, prosto z ulicy. Najlepszym przygotowaniem do brania udziału we Mszy Świętej w rycie rzymskim jest czyste serce, stan łaski uświęcającej, odrzucenie grzechu i prowadzenie życia świętego. W takiej duszy będzie działać z mocą łaska misteriów. A czas na pouczającą lekturę o tradycyjnej Mszy Świętej zawsze jest stosowny, także wtedy, kiedy już zaczęliśmy brać w niej udział.
Św. Ambroży daje następujące pouczenie, tym którzy już przyjęli sakramenty:

„Teraz natomiast nadszedł czas, abyśmy powiedzieli wam o świętych obrzędach i ujawnili znaczenie sakramentów. Gdybyśmy próbowali uczynić to wcześniej, zanim jeszcze zostaliście wprowadzeni, byłoby to raczej zdradą niż objaśnieniem. A zresztą światło misteriów bardziej przenika nie przygotowanych niż wówczas, kiedy poprzedzone jest wstępnym pouczeniem” (Św. Ambroży, O misteriach).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przeciw fałszywemu ekumenizmowi

Leon XIII, encyklika Sátis cógnitum
Pius XI, encyklika Mortálium ánimos

W świetle nauki prawowitych katolickich papieży, prawy rozum zdiagnozuje krzyczące błędy tak zwanego ekumenizmu, narzucanego katolikom powszechnie od kilkudziesięciu lat.

Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na II Niedzielę po Objawieniu, 16.01.2022

Kazanie na II Niedzielę po Objawieniu, 16.01.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Lekcja: Rz 12, 6-16
Ewangelia: J 2, 1-11

Katolicka doktryna o małżeństwie:
sakrament, zagrożenia i zadania

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Watykan dzisiaj

Uważna lektura będzie nam bardzo pomocna w katolickim odniesieniu się do, trwającego już od lat, dorocznego procederu znieważania Pana naszego Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie, w dniu 17 stycznia.
Dopuścić prawdę do głosu – nie jest to postulat heroizmu, lecz elementarny wymóg prawego rozumu.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie. – więcej


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wyłączenie sumienia

Jakże można przyjmować preparaty, o których wiadomo, że są powiązane z procederem aborcji – zabójstwem najmniejszych i bezbronnych dzieci?

„Im większych ofiar i ograniczeń materialnych domaga się rząd od pojedynczego człowieka i rodzin, tym święciej musi uszanować i pozostawić nietkniętymi uprawnienia sumień” (Pius XII, encyklika Summi pontificátus).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na uroczystość Świętej Rodziny, 9.01.2022

Kazanie na uroczystość Świętej Rodziny, 9.01.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Lekcja: Kol 3, 12-17
Ewangelia: Łk 2, 42-52

Rodzino, żyj w łasce uświęcającej!
Rodzino, bądź święta!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ksiądz po kolędzie

Giotto, Pokłon trzech króli

Trwa czas radości Bożonarodzeniowej. Jest szlachetnym zwyczajem, że w tym czasie katoliccy kapłani odwiedzają katolickie rodziny. Ksiądz po kolędzie! To ważne wydarzenie w życiu katolickiej rodziny.
Kapłan, przychodząc do wiernych, wypełnia polecenie Pana naszego Jezusa Chrystusa: „Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem” (Mt 28,19-20).
Kolęda daje okazję, aby usłyszeć w naszych progach katolickie pouczenie katolickiego kapłana.
Kapłan, przychodząc do wiernych, wypełnia polecenie Pana naszego Jezusa Chrystusa: „Do któregokolwiek domu wejdziecie, naprzód mówcie: Pokój temu domowi! A jeśli by tam był syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz; a jeśli nie, wróci się do was” (Łk 10, 5-6).
Kolęda daje okazję, aby usłyszeć w naszych progach katolickie pozdrowienie katolickiego kapłana, przynoszące Chrystusowy pokój.
Kapłan podaje do ucałowania Krzyż, błogosławi domowników i nasze domostwo, kropiąc zgromadzonych i nasze mieszkanie wodą święconą.
I modli się kapłan w naszym domu. Sama treść modlitw wskazuje na zbawienne ich skutki. A kapłan prosi Pana Boga między innymi o: obecność Aniołów, o opiekę, wsparcie, ochronę, obronę mieszkańców i domostwa. Prosi Pana Boga o to, by w tym domu panowały: zdrowie, czystość, moc, pokora, dobroć i łagodność, wierne wypełnianie Bożego prawa, dziękczynienie Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Modli się kapłan za domowników i całe domostwo – o błogosławieństwo Boże i o uświęcenie, o obfitość łaski z nieba, o obfitość darów ziemi i o wypełnienie wszystkich dobrych pragnień.
Do kolędy przygotujmy się. Miejmy w domu kropidło.
Pokój, w którym przyjmujemy kapłana, niech będzie pięknie wysprzątany.
Mężczyźni ubrani odświętnie, tak jak do kościoła na Mszę Świętą w rycie rzymskim: garnitur, krawat. Jeśli nie brodacz, starannie ogolony.
Wyjąwszy dzieci zupełnie najmniejsze, utrwali się pięknie w pamięci dziecka, jeśli chodzi spać wcześnie, a z racji kolędy pójdzie spać później, bo mamy bardzo ważne wydarzenie w domu: kolęda. Reorganizacja programu dnia w tej ważnej okoliczności dla duszy katolickiej powinna być oczywistością. Dla dzieci jest wychowawcza.
Stół (nie ława) nakryty białym czystym obrusem, na wzór ołtarza, a więc krzyż i zapalone świece postawione nas środku (nie ukosem), aby kapłan mógł też przy modlitwie zająć centralne miejsce przed Krzyżem.
Na modlitwę i błogosławieństwo kapłana gromadzą się wszyscy domownicy. Najważniejsza jest modlitwa kapłana oraz błogosławieństwo.
Przy rozmowie przygotowujemy stosowne miejsce dla kapłana.
Jeśli zapraszamy kapłana na chwilę rozmowy, wypada zachować równowagę proporcji. Byłoby na przykład niestosowne prowadzić monolog, niemalże nie dopuszczając kapłana do głosu. Dusza katolicka z zasady powinna być chętna do usłyszenia słowa katolickiego kapłana.
Kapłan w tym roku jest zainteresowany między innymi, czy gromadzimy katolicki tradycyjny księgozbiór, domową bibliotekę, oraz czy prowadzimy kronikę przywracania tradycyjnego katolickiego kultu – Mszy Świętej w rycie rzymskim – i katolickiej wiary.
Jeżeli kolędę przeżywamy w duchu katolickiej wiary, zachowując otwartość na działanie łaski Bożej, może ona być dla naszej duszy jednym z ważniejszych momentów całego roku kościelnego.
Katolicki kapłan z modlitwą i błogosławieństwem przychodzi – Chrystus przychodzi.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Polskie kolędy i pastorałki. Najpiękniejsze na świecie!

Złote karty polskiej kultury. Piękno polskich kolęd i pastorałek. Tak się dusza polska zachwyciła tajemnicą narodzenia Bożego Dziecięcia!
Kolędujmy. Jest czas Bożego Narodzenia. Jest czas świętowania. Kultywujmy nasz najpiękniejszy i najbogatszy na świecie repertuar polskich śpiewów Bożonarodzeniowych. Śpiewajmy kolędy! I… słuchajmy kolęd – w szlachetnych nieudziwnionych wykonaniach. Niech w tych dniach nasze domostwa wypełniają się słowem wielobarwnej poezji i wdzięcznej muzyki – polskiej kolędy i pastorałki – na cześć i chwałę Pana naszego, nowonarodzonego Jezusa Chrystusa!


Wybór kolęd – więcej


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na uroczystość Trzech Króli, 6.01.2022

Kazanie na uroczystość Trzech Króli, czyli Objawienia Pańskiego, 6.01.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Lekcja: Iz 60, 1-6
Ewangelia: Mt 2, 1-12

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Nie podziwiaj, lecz traktuj poważnie

Jeżeli jest kapłan katolicki, wiernie krzewiący odwieczny katolicki depozyt wiary, nie czas na chwalenie czy podziwianie tegoż kapłana. Natomiast dusza katolicka, dojrzała w wierze, takiego kapłana będzie traktowała poważnie – w sprawowanym przezeń kulcie i głoszonej przezeń doktrynie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.