Miesiąc: lipiec 2023

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na IX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 30.07.2023

Kazanie na IX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 30.07.2023

Lekcja: 1 Kor 10, 6-13
Ewangelia: Łk 19, 41-47

Rozpoznajmy czas nawiedzenia!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Pilna odpowiedź prawego rozumu

U podstaw przezwyciężenia trwającego zamętu powszechnego leży nieskorumpowana, prawdziwa odpowiedź na pytanie: Czy religia krzewiona od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych jest tą samą religią – katolicką – którą Kościół Katolicki krzewił przez dwadzieścia wieków?
Od nieskorumpowanej, prawdziwej odpowiedzi na powyższe pytanie zawisła nasza wierność Prawdzie i nasze zbawienie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

U fundamentów diagnozy

Problem wprowadzania elementów obcych wierze katolickiej w struktury kościelne sięga w swojej powszechności lat sześćdziesiątych XX wieku. Dramatem jest nieumiejętność, bądź niechęć, odróżnienia katolickiej ortodoksji od heterodoksji.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Bezpieczne podróże

Kierowca wyjeżdżając w drogę – dłuższą lub krótszą – uwzględni, co następuje:

  1. Przed jazdą pomodli się krótko lub przynajmniej uczyni znak Krzyża. Przykładowo: uczyni znak Krzyża, odmówi Pod Twoją obronę do Matki Bożej oraz wezwanie Święty Krzysztofie, módl się za nami.
  2. Podczas jazdy zachowa przepisy ruchu drogowego – w trosce o własne i innych bezpieczeństwo. Uwzględni w ten sposób wymagania zawarte w V Przykazaniu Bożym.
  3. Wybierać się będzie w drogę będąc w stanie łaski uświęcającej. A gdyby – wyjątkowo – był w stanie grzechu śmiertelnego, przed jazdą wzbudzi akt żalu doskonałego.
  4. Dojeżdżając bezpiecznie do celu, uczyni pobożnie znak Krzyża, z wdzięcznością Panu Bogu za szczęśliwą jazdę. 

Toyotą jadę, czy Mazdą,
przed każdą modlę się jazdą.
I modlę się zawsze po jeździe.
W pojeździe.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 23.07.2023

Kazanie na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 23.07.2023

Lekcja: Rz 8, 12-17
Ewangelia: Łk 16, 1-9

Na drodze ku wieczności
bądźmy wiernymi zarządcami dóbr
otrzymanych od Boga!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Historia sanctorum magistra vitae

„Choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją” (Iz 1, 18).

Byli święci, którzy – zanim się nawrócili – prowadzili grzeszne życie. Św. Maria Magdalena, św. Augustyn i inni. Ich przykład ukazuje jasno, że możliwe jest powstanie z ciężkich grzechów i błędów, i konsekwentne wytrwanie na drodze dobra i łaski – aż do wysokich stopni świętości.
Dajmy się pouczyć tym zbawiennym przykładom! Jeśli historia naszego życia jest naznaczona ciężkimi grzechami i błędami, podejmijmy quam primum zbawienną decyzję nawrócenia i konsekwentnie wytrwajmy na drodze dobra i łaski – aż do wysokich stopni świętości. Nie są to perspektywy niedosiężne. Z pomocą Bożej łaski – możliwe. Święta powinność!

„Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty!” (Kpł 11, 44).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wysokie wymagania ewangeliczne

Czytamy w Ewangelii słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa: „Mówił zaś do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień, i niech idzie za mną” (Łk 9, 23).
Im bardziej łaska działa w duszy, tym bardziej stopniowo sumienie staje się delikatne i detalicznie dokładne. Kwestie, na które dusza dotychczas nie zwracała uwagi, stają się przedmiotem oceny moralnej. Wtedy coraz wyraźniej widzi, że w niejednej dziedzinie musi sobie postawić wyższe wymagania. Wysokie wymagania! Szczęśliwa dusza, która nie przestraszy się wysokich wymagań i bierze sobie do serca słowo Zbawiciela: „Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień, i niech idzie za mną” (Łk 9, 23). Realizuje wtedy zaproszenie Pana Jezusa do bliższego codziennego uczestnictwa w Jego Krzyżu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Posłuszeństwo wierze

„Dziwię się, że tak prędko od tego, który was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej ewangelii; a ona nie jest inna, tylko są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty” (Ga 1, 6-8).

Pan nasz Jezus Chrystus – a więc i Kościół Święty, Mistyczne Ciało Chrystusa – nigdy nie uczył, że należy być posłusznym takim naukom i takim poleceniom, które fałszują katolicki depozyt wiary, które ten depozyt zniekształcają i niszczą. Bez względu na to, czy krzewiący te fałszywe nauki i wydający te fałszywe polecenia są na urzędzie kościelnym czy też przez herezję odpadli od wiary i są poza Kościołem. I w jednym i w drugim przypadku mamy obowiązek posłuszeństwa katolickiemu depozytowi wiary, a nie doktrynom czy poleceniom, które ten depozyt wiary zniekształcają i niszczą.

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (Atanazjańskie Wyznanie wiary).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 16.07.2023

Kazanie na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 16.07.2023

Lekcja: Rz 6, 19-23
Ewangelia: Mt 7, 15-21

„Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków”! (Mt 7, 15)

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ciche ofiary rewolucji

W interesującym poznawczo zbiorze wywiadów z kapłanami – książce zatytułowanej Gdzie jest Twoja Msza, kapłanie? – śp. Ks. Francis Le Blanc, wspominał:

„Mój arcybiskup był takim świątobliwym człowiekiem. Był na soborze, ale kiedy wrócił z Rzymu, był wrakiem. Taki młody, a jednak nie mógł tego znieść. Zmarł bardzo młodo, kompletnie załamany kierunkiem, który obrał Kościół”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Jak można tak kłamać?

Pośród 10 Przykazań Bożych mamy ósme: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”.
Nic to dziwnego, jeśli duszę katolicką wierną spotykają prześladowania – w mniejszym czy większym zakresie. Apostoł Narodów jasno pisze: „I wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć. Źli zaś ludzie i zwodziciele staną się jeszcze gorsi, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając” (2 Tm 3, 12-13).
W dezawuowaniu dusz katolickich – także duchownych – przeciwnik posługuje się arsenałem, do którego należą między innymi: złośliwe i nieuzasadnione podejrzenia, kłamstwo, oszczerstwo.
Wielką winę przed Bogiem ma także ten, kto nie sprawdziwszy dokładnie jak się sprawy mają, daje wiarę powyższym niecnym procederom.
Ks. Zygmunt Skarżyński, w pożytecznej książeczce Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach, pisze:

“Szkodzimy bliźnim wprost, przypisując fałszywie ludziom złe czyny, chęci, lub intencje, przesadzając winy, ujawniając rzeczy ukryte i nieznane; ubocznie zaś, zaprzeczając to, co jest w nich dobrego, lub pomijając rzeczywistą zasługę, albo dobrą stronę charakteru bliźniego”.
“Zaklinam cię droga Filoteo – pisze z całą słodyczą święty Franciszek Salezy. – Zaklinam cię raz jeszcze, abyś nigdy nie obmawiała bliźnich ani wprost, ani ubocznie. Bacz, abyś nie przypisywała bliźnim fałszywych intencji zbrodni, lub grzechów, nie ujawniała tych, które są w tajemnicy, ujawnionych nie powiększała, źle nie tłumaczyła dobrych chęci, nie umniejszała dobrych stron, lub czynów bliźniego złośliwie milczeniem nie pokrywała, lub słowami wartości im nie odejmowała. Wszystkie bowiem te rodzaje obmowy ciężko obrażają Boga, zwłaszcza fałszywe oskarżenie lub zaprzeczenie prawdy na niekorzyść bliźniego, albowiem podwójnym jest grzechem kłamać i jednocześnie szkodzić bliźniemu” (Św. Franciszek Salezy).

Chętnie obdarzajmy bliźnich naszych dobrym słowem i unikajmy słowa złego, pogardliwego, jątrzącego, obmowy, oszczerstwa, plotek, pomówień, posądzenia, potępienia.
Niejedna osoba doznała krzywdy przez złe słowo. Niejedna osoba doznała krzywdy przez wypowiadane czy pisane, publikowane przez bliźnich kłamstwa, w których była mowa o słowach, czynach czy intencjach, które nawet na myśl nie przyszły tejże oczernianej osobie. Pozostaje wtedy ręce załamać i powiedzieć: Jak można tak kłamać?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ku prawdzie

Przyspieszająca spektakularnie rewolucja w strukturach kościelnych, z całym szeregiem aberracji w zakresie kultu, doktryny, moralności i struktury, daje szczególną szansę na łatwiejsze i bardziej naoczne skonstatowanie, że religia, z którą mamy do czynienia od kilkudziesięciu lat w tychże strukturach, nie jest religią katolicką. Coraz więcej osób duchownych i świeckich w różnych częściach świata zaczyna wyraźnie rozpoznawać ten stan rzeczy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na VI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 9.07.2023

Kazanie na VI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 9.07.2023

Lekcja: Rz 6, 3-11
Ewangelia: Mk 8, 1-9

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przypomnienie elementarne

Pisze Apostoł Narodów: „Jak przedtem mówiliśmy tak i teraz znowu mówię: Jeśliby wam kto opowiadał ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty” (Ga 1, 9).
Posłuszeństwo obcym doktrynom religijnym – choćby były katolikom nachalnie narzucane w strukturach kościelnych –  jest nieposłuszeństwem Bogu. Kwestia poważna.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.