Miesiąc: czerwiec 2023

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29.06.2023

Kazanie na uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29.06.2023

Lekcja: Dz 12, 1-11
Ewangelia: Mt 16, 13-19

Trzymajmy się wiernie Urzędu Piotrowego!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Obowiązki papieża

Et tu, aliquándo convérsus, confírma fratres túos.
„A ty kiedyś, nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich” (Łk 22, 32).

Kościół Katolicki naucza:

„Neque enim Petri successoribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut, eo assistente, traditam per Apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent” (Conc. Vaticanum I, Sessio IV, 18 Jul. 1870, Constitutio dogmatica I Pastor aeternus de Ecclesia Christi).

„Albowiem następcom Piotra Duch Święty został obiecany nie w tym celu, by na podstawie Jego objawienia podawali nową naukę, lecz aby przy Jego pomocy święcie zachowywali i wiernie wyjaśniali otrzymane przez Apostołów Objawienie, tzn. depozyt wiary” (Sobór Watykański, Sesja IV, 18 VII 1870, I Konstytucja Dogmatyczna Pastor aeternus o Kościele Chrystusowym, rozdział IV).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Modlitwa po Komunii Świętej – najcenniejsza!

Na czym polega dziękczynienie po Komunii Świętej?
Dziękczynienie po Komunii Świętej polega na zachowaniu skupienia dla uczczenia Pana Jezusa, który przybył do nas, na odnowieniu naszych aktów wiary, nadziei, miłości, czci, dziękczynienia, ofiarowania się i prośby, szczególnie w odniesieniu do tych łask, które są dla nas najbardziej potrzebne i dla tych, za których powinniśmy się modlić.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X

Sposób odprawiania modlitwy po Komunii Świętej dużo mówi o stanie duszy. Powiedz mi jak wygląda Twoja modlitwa po Komunii Świętej, a powiem Ci jakie jest odniesienie Twojej duszy do Pana Boga.
Z wielką starannością, wiarą, czcią, pokorą, wdzięcznością, pobożnością i miłością módlmy się do Pana naszego Jezusa Chrystusa, ilekroć przyjmujemy Komunię Świętą. „Sam Bóg odwiedza mnie”!
Kult katolicki – Msza Święta w rycie rzymskim – daje nam możliwość skupionej i niespiesznej modlitwy po Komunii Świętej. Tak czyńmy!

Święci, zwłaszcza Św. Teresa (…) często mówili, że dziękczynienie sakramentalne jest dla nas chwilą najcenniejszą w życiu duchowym.
O. R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

4 wskazania kapłana na wakacje

Kilka wskazań praktycznych na czas urlopowy:

Po pierwsze: Dołóżmy starań, aby czas wypoczynku przeżyć w stanie łaski uświęcającej, pilnie unikając wszystkiego, co mogłoby nas narazić na grzech, zwłaszcza na grzech śmiertelny.

Po drugie: Zachowajmy codzienny rytm modlitwy i pobożnej katolickiej lektury.

Po trzecie: Wybierajmy się w takie miejsca, abyśmy w niedzielę mogli dojechać i wziąć udział w tradycyjnej katolickiej Mszy Świętej.

Po czwarte: Zachowajmy wobec naszych bliźnich taktowność, dobroć i życzliwość. Św. Jan Bosko pisał: „Najlepszym daniem przy obiedzie jest przyjemny wyraz twarzy”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na IV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 25.06.2023

Kazanie na IV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego wśród Oktawy Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 25.06.2023

Wakacje z Panem Bogiem!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wszystkie nasze sprawy

Wszystkie nasze dzienne sprawy
przyjm litośnie, Boże prawy.

W modlitwie przedkładajmy Panu Bogu z pełnym zaufaniem wszystkie sprawy – także te, które uważamy za mało ważne.

„O nic się nie troszczcie, lecz w każdej modlitwie i błaganiu z podzięką niech prośby wasze będą Bogu wiadome” (Flp 4, 6).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Zamawiam Mszę Świętą

Kto u kapłana zamawia Mszę Świętą – prosi o odprawienie jej w określonej intencji – ten (o ile możności) powinien na tę Mszę Świętą przybyć, czystym sercem przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się gorliwie w intencji, o którą prosił kapłana, łącząc się duchowo z Najświętszą Ofiarą Mszy Świętej składaną Bogu na ołtarzu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ofiara Golgoty

Ofiara Mszy Świętej jest Ofiarą Golgoty. Iluż ludzi przechodzi mimo!

„Żaden dzień bez Mszy Świętej! (…).
Nie ma nic niemożliwego! Nie każdy oczywiście może w dniu powszednim zjawić się na Mszy Świętej. Ale kto może, ten nie powinien tego zaniedbywać. W dawnych dobrych czasach przyjmowano jako regułę, by przynajmniej ktoś jeden z każdego domu przychodził na Ofiarę (…). Przy dobrej woli byłoby i to możliwe, by nasze kościoły były codziennie napełnione po brzegi” (Ks. Robert Mäder, Serce naszej wiary. Rozważania o Mszy Świętej).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wizerunek Serca Jezusowego w naszym domu

Pan Jezus powiedział św. Małgorzacie Marii Alacoque: Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
Jeżeli jeszcze nie posiadamy wizerunku Serca Jezusowego, dokonajmy rychło szlachetnego zakupu, przynieśmy kapłanowi, aby poświęcił, i umieśćmy w swoim mieszkaniu na poczesnym miejscu. Przed wizerunkiem Bożego Serca módlmy się z miłością, wiarą i ufnością!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na Niedzielę wśród Oktawy NSPJ, 18.06.2023

Kazanie na III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego wśród Oktawy Najświętszego Serca Pana Jezusa, 18.06.2023

Jezu cichy i pokornego Serca,
uczyń serca nasze według Serca Twego.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Zaproszenie najzaszczytniejsze

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a Ja was ochłodzę” (Mt 11, 28).

„Żaden dzień bez Bożej służby! W każdy dzień otrzymujemy dobrodziejstwa niebios. Cóż zatem bardziej oczywistego jak codzienne dziękczynienie? Żaden dzień bez Mszy Świętej!
Grzeszymy codziennie i ściągamy na siebie Boże kary. Cóż rozumniejszego jak codzienna pokutna ofiara i prośba o przebaczenie i łaskę? Żaden dzień bez Mszy Świętej!
Ustawicznie potrzebujemy pomocy Najwyższego tak dla ciała jak i dla duszy. Bez Niego nic nie możemy. Każdy zatem rozumie, że dlatego codziennie trzeba składać ofiarę błagalną. Żaden dzień bez Mszy Świętej! (…).
Nie ma nic niemożliwego! Nie każdy oczywiście może w dniu powszednim zjawić się na Mszy Świętej. Ale kto może, ten nie powinien tego zaniedbywać. W dawnych dobrych czasach przyjmowano jako regułę, by przynajmniej ktoś jeden z każdego domu przychodził na Ofiarę (…). Przy dobrej woli byłoby i to możliwe, by nasze kościoły były codziennie napełnione po brzegi” (Ks. Robert Mäder, Serce naszej wiary. Rozważania o Mszy Świętej).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Czciciele zuchwali

Czciciele zuchwali to grzesznicy, pozostający niewolnikami swych namiętności, lub miłośnicy świata, którzy pod pięknym mianem chrześcijan i czcicieli Maryi ukrywają pychę i skąpstwo, nieczystość lub niesprawiedliwość, złość, obmowę lub przekleństwo. Pod pozorem, że są czcicielami Matki Najświętszej, trwają spokojnie w złych nałogach, nie zadając sobie najmniejszego trudu, by się poprawić. Wmawiają sobie, że Pan Bóg im przebaczy, że nie umrą bez spowiedzi i że nie będą potępieni, ponieważ odmawiają Różaniec, poszczą w soboty, należą do Bractwa różańcowego, do Szkaplerza lub Sodalicji i noszą medalik Matki Bożej.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ostateczna instancja sprawiedliwa

Na szczęście to nie ludzie – żaden człowiek – lecz Pan Bóg sprawiedliwie osądzi wszystkie sprawy ludzkie: intencje, słowa i czyny.

„Zatem nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też oświeci rzeczy ukryte w ciemnościach i objawi zamysły serc” (1 Kor 4, 5).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na Niedzielę wśród Oktawy Bożego Ciała, 11.06.2023

Kazanie na II Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego wśród Oktawy Bożego Ciała, 11.06.2023
Lekcja: 1 J 3, 13-18
Ewangelia: Łk 14, 16-24

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Spowiednik i praca własna

Historia Kościoła jaśnieje postaciami wielkich spowiedników, jak św. Jan Maria Vianney czy o. Pio. Niewiele jednak pożytku przyniosłoby duszy spowiadanie się u świętego spowiednika, gdyby nie stosowała się do jego wskazań i sama na co dzień nie podejmowała trudu pracy nad sobą.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na święto Bożego Ciała, 8.06.2023

Kazanie na święto Bożego Ciała, 8.06.2023
Lekcja: 1 Kor 11, 23-29
Ewangelia: J 6, 56-59

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Modlitwa po Mszy Świętej: dziękczynienie, przeproszenie, prośba

Kiedy kapłan po Mszy Świętej wraca do zakrystii, zostajemy jeszcze przynajmniej kilka minut na cichej modlitwie.
W modlitwie:

  • dziękujemy Panu Bogu za zakończoną właśnie Mszę Świętą i wszystkie płynące z niej łaski,
  • przepraszamy Pana Boga za wszystkie nasze rozproszenia i nieuszanowania,
  • prosimy Pana Boga w ważnych dla nas intencjach.

Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.