Kazanie na XIV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 11.09.2022

Kazanie na XIV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 11.09.2022.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Lekcja: Ga 5, 16-24.

O walce duchowej.
O Ofierze Mszy Świętej.
Rozważajmy Drogę Krzyżową!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Siew obfity

O Panu naszym Jezusie Chrystusie pisze Św. Łukasz Ewangelista: „I uczył każdego dnia w świątyni” (Łk 19, 47).
O Św. Augustynie, gorliwym biskupie, piszą hagiografowie, że codziennie głosił kazania, a niekiedy nawet dwa.
O Św. Mikołaju z Tolentynu pisze hagiograf: „Codziennie miewał jedno, a nawet kilka kazań, zachęcając grzeszników do skruchy, słabych do poprawy i wytrwałości, nabożnych do większej czci i miłości Boga”.

Dusze, które mają łaskę dostępu do katolickich duszpasterstw (przecież bardzo nielicznych), w których nie tylko sprawowany jest kult katolicki, ale codziennie głoszona jest katolicka ortodoksyjna doktryna, są w sytuacji wielce uprzywilejowanej – sprzyjającej gruntownemu poznaniu wiary katolickiej i szybszemu postępowi duszy na drodze wiary i świętości.
Czy dusze te rozumieją wielkość danego im Daru? Czy są zań wdzięczne Panu Bogu? Czy są podatne na słowo Prawdy? Czy wydają owoce świętości?

Boża nauka jest najmędrsza na świecie. „Treścią słów Twoich jest prawda; na wieki wszystkie wyroki sprawiedliwości Twojej” (Ps 118, 160).
„Synu, od młodości twojej przyjmuj naukę, a znajdziesz mądrość aż do sędziwości” (Syr 6, 18).
„Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego, i strzegą go” (Łk 11, 28).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

W trosce o zbawienie dusz

Jednym ze sposobów, w jakie diabeł odciąga dusze od wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie – jest przywiązanie do fałszywych „prywatnych objawień”.
Dusze, które z większą powagą traktują produkcje prywatnoobjawieniowe niż tradycyjne katolickie katechizmy, znajdują się w wielkim niebezpieczeństwie duchowym.

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Okoliczności i decyzje

Niepospolite okoliczności. Wiara krzewiona w strukturach kościelnych od ponad pięćdziesięciu lat różni się od wiary katolickiej, którą Kościół Katolicki pod przewodem prawowitych papieży nieomylnie i niezmiennie krzewił przez wieki. Jest to różnica obiektywna.
Decyzja do podjęcia jest dla katolika obowiązkowa. Od niej zależy jego wieczne zbawienie bądź wieczne potępienie.

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (Atanazjańskie Wyznanie wiary).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wdzięczność

Dobrze będzie tę prostą modlitwę, wyrażającą naszą wdzięczność, powtarzać Panu Bogu codziennie:

Dziękujemy Ci, wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 04.09.2022: O wdzięczności

Kazanie na XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 04.09.2022.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Ewangelia: Łk 17, 11-19

Grati estote.
„Bądźcie wdzięczni”
(Kol 3, 15).

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Repetycje, korepetycje…

Novus ordo Missae – biorąc pod uwagę elementy nowe i podatne na rozmaite interpretacje, ukryte lub zawarte w sposób domyślny – tak w całości, jak w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii Mszy świętej, sformułowanej na XX sesji Soboru Trydenckiego. Ustalając raz na zawsze kanony rytu, Sobór ten wzniósł zaporę nie do pokonania przeciw wszelkim herezjom atakującym integralność tajemnicy Eucharystii” (Kard. Alfredo Ottaviani, Kard. Antonio Bacci, List do Pawła VI z 25 września 1969 roku).

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim.
Novus ordo missae jest kultem reformowanym.
Kapłan katolicki ma obowiązek sprawowania wyłącznie katolickiego kultu.
Taki kapłan, u końca swoich dni na ziemi, będzie mógł powiedzieć skromnie i zgodnie z prawdą: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Bardzo wysokie wymagania

„Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka brama i przestronna jest droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest, którzy przez nią wchodzą. O jak ciasna brama i wąska jest droga, która wiedzie do życia, a mało jest tych, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 13-14).

Wiara katolicka – jedyna prawdziwa wiara, jedyna wiara dająca zbawienie – jest wiarą bardzo wysokich wymagań. Z powagą weźmy sobie do serca słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa o ciasnej bramie i wąskiej drodze wiodącej do życia.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Troska rodziców o powołanie syna

Największą łaską, jaką Bóg może obdarzyć rodzinę, jest powołanie jej syna na kapłana (Św. Jan Bosko).

Jeżeli rodzice poważnie traktują powołanie swojego syna do kapłaństwa, będą go wspierać po katolicku – począwszy od tego, że wyrzucą grzech śmiertelny ze swego małżeństwa i ze swego domu, i będą się pilnie troszczyć o życie w łasce uświęcającej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

„Ta jest droga, chodźcie po niej!” (Iz 30, 21)

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (Atanazjańskie Wyznanie wiary).

Od ponad pięćdziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych krzewiona jest wiara naruszona, reformowana, nowa, która obiektywnie różni się od katolickiego depozytu wiary.
Wyznawanie tej wiary – naruszonej, reformowanej, nowej – jest drogą do wiecznego potępienia.
Wyznawanie wiary katolickiej i apostolskiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie – jest drogą do wiecznego zbawienia.
Mamy zatem do czynienia z dwoma odmiennymi wiarami, które obiektywnie różnią się od siebie i nic tu nie pomogą żadne perswazje czy hermeneutyki, aby je wzajemnie powiązać czy uzgodnić.
Wiara naruszona, reformowana, nowa jest wiarą inną.
Wiara katolicka i apostolska jest wiarą inną.
Nie ma więc między nimi jedności: una cum. Jest obiektywna różnica.
Mamy święty i niedyspensowalny obowiązek wiarę katolicką i apostolską dobrze poznać i dochować jej wierności – bez kompromisów, uszczupleń i przeinaczeń. Od tego zależy nasze wieczne zbawienie. Mówi Chrystus Pan o katolickiej wierze: „Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16).
Konieczne jest zatem dzisiaj codzienne czytanie tradycyjnych katolickich katechizmów, aby poprzez tę lekturę wiarę katolicką dobrze, gruntownie poznać i być zdolnym do rozpoznania błędów w wierze, błędów wierze katolickiej przeciwnych – herezji – aby je natychmiast odrzucić.

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie!

Możemy dostrzec podobieństwo aktualnej sytuacji do sytuacji, jaka miała miejsce w IV wieku, kiedy większość hierarchii kościelnej zbłądziła – wyznawała i krzewiła herezję ariańską. Postać Św. Atanazego – mężnego i wiernego biskupa – oraz innych duchownych będących w mniejszości, i świeckich, którzy zachowali wiarę katolicką w tamtych czasach – oto jasno świecące światło wiary katolickiej, które stopniowo, z upływem dziesięcioleci, doprowadziło do powszechnego powrotu ortodoksji katolickiej. Św. Atanazy nie absolutyzował murów. Św. Atanazy – pouczony Bożym Objawieniem – absolutyzował wiarę. Nie mury są konieczne do zbawienia. Do zbawienia konieczna jest wiara – katolicka wiara, jedyna prawdziwa wiara, jedyna wiara dająca zbawienie.
W tym duchu i o tamtych czasach pisał Św. Wincenty z Lerynu w dziele Commonitorium:

„Gdy trucizna ariańska zakaziła już nie cząstkę jakąś tylko, lecz prawie cały świat, gdy w błąd wprowadzono to przemocą, to podstępem wszystkich prawie biskupów łacińskiego świata i jakaś mgła osiadła na sercach, że nie wiedziano, za kim w tym zamęcie pójść, wtedy każdego prawdziwego miłośnika i czciciela Chrystusa, który przedłożył starą wiarę nad nowe błędnowierstwo, całkowicie ominęła ta zaraza”.


„Ta jest droga, chodźcie po niej,
a nie zbaczajcie ani na prawo, ani na lewo!”
(Iz 30, 21)


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Pozdrowienie katolickie

Katolickie pozdrowienie Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus nie jest na pierwszym miejscu grzecznościowym zagajeniem rozmowy, choć pełni także taką rolę.
Katolickie pozdrowienie Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu wyrazem wiary i oddaniem czci Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi.
Jeżeli katolik, spotykając katolickiego kapłana, nie wypowiada słów Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wtedy – po pierwsze – Pan nasz Jezus Chrystus nie jest uczczony, po drugie – nie jest uszanowany sakrament kapłaństwa, i – po trzecie – dusza zaniedbująca się w wypowiadaniu katolickiego pozdrowienia ponosi szkodę.

Jeżeli katolik, spotykając katolickiego kapłana, wypowiada słowa Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wtedy – po pierwsze – Pan nasz Jezus Chrystus jest uczczony, po drugie – jest uszanowany sakrament kapłaństwa, i – po trzecie – dusza wypowiadająca katolickie pozdrowienie odnosi korzyść.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na XII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 28.08.2022: O przykazaniu miłości Boga i bliźniego

Kazanie na XII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 28.08.2022.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Ewangelia: Łk 10, 23-37

„Będziesz miłował Pana Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, i ze wszystkich sił twoich i ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jako samego siebie” (Łk 10, 27).

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przywracajmy wiarę katolicką! (5/5)

MSZA ŚWIĘTA NIE JEST KOCHANA!

Jak przyczyniać się do przywracania wiary katolickiej?
Jak przyczyniać się do dobrych owoców katolickiego duszpasterstwa?
Duszpasterstwa katolickie – nie tylko z nazwy, lecz de facto – są nieliczne. Dzięki łasce Bożej i dzięki ludzkiej współpracy z łaską Bożą – istnieją.
Jak mogę przyczyniać się do dobrych owoców tychże duszpasterstw?
Wskażmy na pięć istotnych elementów: modlitwa, post, praca, dar pieniężny, obecność.

5. Obecność. Choćbyśmy przeczytali wszystkie najmądrzejsze książki na temat tradycyjnej Mszy Świętej i choćbyśmy napisali i opublikowali wszystkie najmądrzejsze artykuły na temat tradycyjnej Mszy Świętej – w ostatecznym rozrachunku pozostaje pytanie: Czy widać Ciebie i jak często widać Ciebie u stóp katolickiego ołtarza?
Czy widać Ciebie i jak często widać Ciebie u stóp katolickiego ołtarza?
Msza Święta nie jest kochana!
Bardzo niewiele miejsc jest w Polsce i na świecie, w których sprawowany jest wyłącznie kult katolicki – Msza Święta w rycie rzymskim – i w których krzewiona jest ortodoksyjna, niezmutowana, katolicka doktryna. I garstka zaledwie jest duchownych w Polsce i na świecie, sprawujących wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie kult katolicki – Mszę Świętą w starożytnym, czcigodnym rycie rzymskim – i krzewiących ortodoksyjną, niezmutowaną, katolicką doktrynę.
Czy wystarczająco cenimy sobie te nieliczne miejsca? Czy przybiegam, o ile okoliczności mi pozwalają, z gorliwym sercem – nie tylko w niedziele i święta nakazane, ale i w dni powszednie – na katolicką Mszę Świętą?
Rewolucja w pełnym toku. Terror JUŻ JEST. Będzie się nasilał. Mądry garnie się do Boga.
Ks. Robert Mäder pisał w swojej książeczce Serce naszej wiary. Rozważania o Mszy Świętej:

„Czy nie wystarcza niedzielna Msza Święta? Tak i nie. Kto na nią uczęszcza, czyni to, co konieczne. Wypełnia ścisły obowiązek. Ale służba Boża jest nie tylko w niedzielę czymś koniecznym.
Bóg jest również Bogiem dnia roboczego. Zatem Jego Majestat i w dzień roboczy powinien być przedmiotem naszych hołdów. Żaden dzień bez Bożej służby!
W każdy dzień otrzymujemy dobrodziejstwa niebios. Cóż zatem bardziej oczywistego jak codzienne dziękczynienie? Żaden dzień bez Mszy Świętej!
Grzeszymy codziennie i ściągamy na siebie Boże kary. Cóż rozumniejszego jak codzienna pokutna ofiara i prośba o przebaczenie i łaskę? Żaden dzień bez Mszy Świętej!
Ustawicznie potrzebujemy pomocy Najwyższego tak dla ciała, jak i dla duszy. Bez Niego nic nie możemy. Każdy zatem rozumie, że dlatego codziennie trzeba składać ofiarę błagalną. Żaden dzień bez Mszy Świętej! (…).
Nie ma nic niemożliwego! Nie każdy oczywiście może w dniu powszednim zjawić się na Mszy Świętej. Ale kto może, ten nie powinien tego zaniedbywać. W dawnych dobrych czasach przyjmowano jako regułę, by przynajmniej ktoś jeden z każdego domu przychodził na Ofiarę (…). I jest to jedno z najpiękniejszych zadań matek, by swoje maleństwa wdrażać do pobożnego uczęszczania na Mszę Świętą. Nie ma w tym nic niemożliwego! Przy dobrej woli byłoby i to możliwe, by nasze kościoły były codziennie napełnione po brzegi”.

Weźmy sobie do serca te słowa i przełóżmy je na praktykę!
Na ile obowiązki stanu i okoliczności nam pozwalają, przybywajmy jak najczęściej – także w dni powszednie – aby pobożnie wysłuchać Mszy Świętej, wspólnie modlić się i z uwagą słuchać katolickich pouczeń kapłana.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przywracajmy wiarę katolicką! (4/5)

Jak przyczyniać się do przywracania wiary katolickiej?
Jak przyczyniać się do dobrych owoców katolickiego duszpasterstwa?
Duszpasterstwa katolickie – nie tylko z nazwy, lecz de facto – są nieliczne. Dzięki łasce Bożej i dzięki ludzkiej współpracy z łaską Bożą – istnieją.
Jak mogę przyczyniać się do dobrych owoców tychże duszpasterstw?
Wskażmy na pięć istotnych elementów: modlitwa, post, praca, dar pieniężny, obecność.

4. Dar pieniężny. Kto ma mniej, niech daje według możliwości. Kto ma dużo pieniędzy, niech sercem ochotnym dużo pieniędzy daje na ten cel naglący, pilny i zbożny – na wyposażenie i utrzymanie miejsc, w których sprawowany jest wyłącznie katolicki kult i krzewiona jest wyłącznie katolicka wiara.
Zasoby portfela ofiarowane z czystego serca na Boży cel – organizowania, wynajmowania, budowania, wyposażenia, utrzymania i funkcjonowania miejsc dla sprawowania, w jak najgodniejszych warunkach, kultu katolickiego i krzewienia katolickiej wiary, są miłą Bogu ofiarą.
Powtórzmy: Kto ma dużo pieniędzy, niech daje dużo pieniędzy na ten cel, aby w wielu miejscach w Polsce i gdziekolwiek na świecie mogły być zabezpieczone warunki dla czynienia tego, co Kościół Katolicki, pod przewodem prawowitych papieży, czynił od wieków – w zakresie kultu i krzewionej doktryny. Kto posiada zasoby finansowe skromniejsze, niech daje mniej, ale zawsze sercem szczerym i ochotnym. Pan nasz Jezus Chrystus pochwalił przy skarbonie świątyni ubogą wdowę, która ofiarowała z serca dar bardzo hojny, choć obiektywnie bardzo niewielki (zob. Łk 21, 1-4). Kto Panu Bogu daje, nie jest stratny!
Pisał Apostoł Narodów: „Za potrzebne więc uznałem prosić braci, aby wpierw poszli do was i przygotowali przedtem obiecane błogosławieństwo, aby ono było gotowe tak jak błogosławieństwo, a nie jak skąpstwo. To zaś mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie. Każdy jak postanowił w sercu swoim, nie ze smutkiem albo z musu: wesołego bowiem dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 5-7).
W czasach powszechnej, jawnej i bezpardonowej walki z tym, co katolickie w oficjalnych strukturach kościelnych, dla przywracania i ocalenia skarbów katolickiego kultu i katolickiej wiary, chętnie ofiarujmy Panu Bogu hojną ofiarę materialną – dar naszego portfela – jako dar wiary i miłości.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przywracajmy wiarę katolicką! (3/5)

Jak przyczyniać się do przywracania wiary katolickiej?
Jak przyczyniać się do dobrych owoców katolickiego duszpasterstwa?
Duszpasterstwa katolickie – nie tylko z nazwy, lecz de facto – są nieliczne. Dzięki łasce Bożej i dzięki ludzkiej współpracy z łaską Bożą – istnieją.
Jak mogę przyczyniać się do dobrych owoców tychże duszpasterstw?
Wskażmy na pięć istotnych elementów: modlitwa, post, praca, dar pieniężny, obecność.

3. Praca. Dla godnego przygotowania takich miejsc potrzeba rąk do pracy. Dusza gorliwa chętnie da swój wkład czasu, talentów, zdolności, sił. Chodzi na przykład o prace fizyczne – ale nie tylko – chodzi o prace remontowe, transportowe, projektowe, dekoracyjne, zadbanie o porządek czy solidne posprzątanie oratorium, kaplicy czy kościoła przed niedzielą.
Wielkim zaszczytem jest przyczyniać się do piękna domu Bożego – miejsca modlitwy, miejsca katolickiego kultu. Starajmy się!
I unikajmy w tej sprawie prowizorki. Nie martwiąc się o dzień jutrzejszy, czyńmy wszystko, co możliwe dzisiaj, aby miejsca, w których sprawowany jest wyłącznie katolicki kult i w których krzewiona jest wyłącznie katolicka wiara, były jak najpiękniej przygotowane, z troską o godne uczczenie – o najgodniejsze uczczenie! – Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przywracajmy wiarę katolicką! (2/5)

Jak przyczyniać się do przywracania wiary katolickiej?
Jak przyczyniać się do dobrych owoców katolickiego duszpasterstwa?
Duszpasterstwa katolickie – nie tylko z nazwy, lecz de facto – są nieliczne. Dzięki łasce Bożej i dzięki ludzkiej współpracy z łaską Bożą – istnieją.
Jak mogę przyczyniać się do dobrych owoców tychże duszpasterstw?
Wskażmy na pięć istotnych elementów: modlitwa, post, praca, dar pieniężny, obecność.

2. Post. Każdy katolik po ukończeniu siódmego roku życia jest zobowiązany do zachowania postu jakościowego – czyli powstrzymania się od pokarmów mięsnych – w piątki.
Zważywszy na niezwykle poważne aktualne okoliczności, chciejmy jednak dać Panu Bogu dar bardziej hojny – na przykład w piątki praktykując post ścisły, to znaczy spożywając tylko jeden posiłek do syta i dwa bardzo skromne. Ten post ścisły, czy inne posty, bądź inne umartwienia, ofiarujmy Panu Bogu w intencji o dobre obfite owoce katolickiego duszpasterstwa i o powszechny powrót ortodoksji katolickiej – w Polsce i na świecie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przywracajmy wiarę katolicką! (1/5)

Jak przyczyniać się do przywracania wiary katolickiej?
Jak przyczyniać się do dobrych owoców katolickiego duszpasterstwa?
Duszpasterstwa katolickie – nie tylko z nazwy, lecz de facto – są nieliczne. Dzięki łasce Bożej i dzięki ludzkiej współpracy z łaską Bożą – istnieją.
Jak mogę przyczyniać się do dobrych owoców tychże duszpasterstw?
Wskażmy na pięć istotnych elementów: modlitwa, post, praca, dar pieniężny, obecność.

1. Modlitwa. Módlmy się codziennie o dobre obfite owoce katolickiego duszpasterstwa. Zamawiajmy w tej intencji Msze Święte, odmawiajmy w tej intencji Różaniec, prośmy w tej intencji Św. Józefa i wszystkich Świętych. Módlmy się codziennie o dobre, obfite owoce katolickiego duszpasterstwa i o powszechny powrót ortodoksji katolickiej – w Polsce i na świecie.
Nasza modlitwa niech płynie z serca czystego!
Pamiętajmy na pouczenie Katechizmu Katolickiego Św. Piusa X:

Na czym polega pierwszy i najlepszy warunek, aby modlitwa była skuteczna?
Pierwszym i najlepszym warunkiem skuteczności modlitwy jest być w stanie łaski, albo pragnąć w nim być.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na XI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 21.08.2022: Przywracajmy wiarę katolicką!

Kazanie na XI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 21.08.2022.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Lekcja: 1 Kor 15, 1-10
Ewangelia: Mk 7, 31-37.

Jak przyczyniać się do przywracania wiary katolickiej?
Jak przyczyniać się do dobrych owoców katolickiego duszpasterstwa?

– modlitwa,
– post,
– praca,
– dar pieniężny,
– obecność.

„Tak więc, bracia moi mili, bądźcie stali i niewzruszeni: obfitujący zawsze w dziele Pańskim, wiedząc, że praca wasza nie jest próżna w Panu” (1 Kor 15, 58)!

Pobierz »

.


„Gdy trucizna ariańska zakaziła już nie cząstkę jakąś tylko, lecz prawie cały świat, gdy w błąd wprowadzono to przemocą, to podstępem wszystkich prawie biskupów łacińskiego świata i jakaś mgła osiadła na sercach, że nie wiedziano, za kim w tym zamęcie pójść, wtedy każdego prawdziwego miłośnika i czciciela Chrystusa, który przedłożył starą wiarę nad nowe błędnowierstwo, całkowicie ominęła ta zaraza” (Św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Katolicki obrzęd Komunii Świętej

Na katolickiej Mszy Świętej – odprawianej w starożytnym czcigodnym rycie rzymskim – do Komunii Świętej przystępujemy z nabożnością, w milczeniu i skupieniu, z pokorą klękamy i z czcią przyjmujemy Ciało Pańskie. Nic nie mówimy, albowiem udzielając nam Komunii Świętej, całą formułę – do Amen włącznie – wypowiada sam kapłan. A formuła jest doniosła i wyraża jeden ze skutków Najświętszego Sakramentu. Mówi kapłan, czyniąc znak Krzyża:

Corpus Dómini nostri Jesu Christi custódiat ánimam tuam in vitam ætérnam. Amen.

Co znaczy:

Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa niech strzeże duszy twojej na żywot wieczny. Amen.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.