Michał Rzepka, Narodziny nowego humanizmu albo od Nowego Jorku do Abu Zabi, czyli Krótka analiza informacyjna Gaudium et Spes.

Staraniem Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus ukazała się drukiem kolejna cenna broszura, zawierająca krytyczną analizę jednego z dokumentów wydarzenia zwanego Soborem Watykańskim II. Opracowanie wpisuje się skromnie w nurt diagnostyczny i apologetyczny, demaskujący różnorakie przejawy odstępstwa od ortodoksji katolickiej w strukturach kościelnych – kwestie podejmowane przez duchownych i osoby świeckie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
Cechą prawego rozumu jest dopuścić prawdę do głosu.


Zamówienia można składać u Wydawcy – więcej


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.