Tag: wolna wola

Czuwajmy pilnie!

„Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze” (1 P 5, 8-9).

Czuwajmy pilnie, bo diabeł może zaatakować nas w każdej chwili.
Czuwajmy pilnie, bo diabeł może zaatakować nas pokusami od dawna nam znanymi.
Czuwajmy pilnie, bo diabeł może zaatakować nas pokusami dotychczas nam nieznanymi.
Pomoc łaski Bożej i dobry użytek czyniony z naszej wolnej woli będą nam obroną. W żadnym wypadku dusza upaść nie musi!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Niedzielę w Oktawie Najświętszego Serca Pana Jezusa, 13.06.2021 r.

Kazanie na III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego
wśród Oktawy Najświętszego Serca Pana Jezusa, 13.06.2021 r.

Kościół pw. Św. Józefa Rzemieślnika, Międzybórz.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

O wolnej woli.
O naprawieniu wyrządzonego zła.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Droga świętości

Milítia est vita hóminis super terram.
„Bojowaniem jest żywot człowieczy na ziemi” (Hi 7, 1).

Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam quotidie, et sequatur me.
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień, i niech idzie za Mną” (Łk 9, 23).

Myśląc o postępie w życiu duchowym możemy – bardziej czy mniej świadomie – mieć na uwadze oczekiwanie, że skoro osiągniemy pewien pułap świętości, będzie już tam wtedy spokojnie i komfortowo. To jest oczekiwanie błędne. Nierealistyczne.
Im bardziej postępujemy na drodze świętości, tym wyraźniej widzimy, że droga wierności Ewangelii jest drogą Krzyża. Im bliżej dusza jest Pana Boga, tym bardziej musi uwyraźniać wobec Pana Boga decyzję świętości, wytrwania w łasce – bez (choćby małych) ukłonów w kierunku grzechu i diabła.
Pan Bóg z troską czuwa nad każdą duszą i dozuje etapy życia duszy wiernej. Oprócz chwil pokoju i Bożej pociechy, są etapy intensywnej walki duchowej, walki o wierność i wytrwanie. Trud żmudny, trudny, niespektakularny. Niejednokrotnie duszy zmierzającej drogą świętości diabeł daje się we znaki bardziej wyraziście. Dopust Boży.
Ogólnie należy powiedzieć: im dusza jest bliżej Pana Boga, tym pokus coraz więcej i walka o wierność staje się bardziej wyrazista i zacięta. W związku z tym trzeba się będzie coraz więcej trudzić, by dochować Panu Bogu doskonałej wierności.
Droga świętości jest drogą Krzyża. I mogą przyjść długotrwałe i uciążliwe pokusy. Wtedy trzeba przypominać sobie, że nie ciąży na nas żadne fatum i dusza upaść nie musi. W harmonijnej jedności działania łaski w duszy i aktywnej wolnej woli rozgrywa się tajemnica wierności. Na modlitwie wypraszajmy sobie łaskę Bożą. I czyńmy dobry użytek z wolnej woli. Współpraca z łaską jest codziennym zaszczytem i trudem. Świętym obowiązkiem!
Nie oszczędzajmy się. Pan Bóg woła o wierność. O świętość. Codziennie.


Sancti eritis, quoniam ego Sanctus sum.
„Będziecie świętymi, gdyż ja Święty jestem” (1 P 1, 16).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Człowiek może się zmienić

Itaque nolite ante tempus judicare, quoadúsque veniat Dóminus, qui et illuminábit abscóndita tenebrárum, et manifestábit consília córdium.
„Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc” (1 Kor 4, 5).

Ryzykowne jest i obarczone wielkim ryzykiem błędu, jeśli patrzę na bliźniego przez pryzmat etykietki, którą mu – z jakichś względów – w bliższej czy dalszej przeszłości przykleiłem. Człowiek może się zmienić!
I nawet wiadomości o tym bliźnim, które mam sprzed trzech miesięcy, mogą okazać się już nieprawdziwe.
Ludzie najbardziej cnotliwi i świątobliwi mogą upaść w błoto grzechów śmiertelnych.
Ludzie obciążeni od lat wieloma ciężkimi grzechami i nałogami mogą się dźwignąć i powstać do życia świętego.
Ryzykowne jest i obarczone wielkim ryzykiem błędu, jeśli patrzę na bliźniego przez pryzmat etykietki, którą mu – z jakichś względów – w bliższej czy dalszej przeszłości przykleiłem. Człowiek może się zmienić!
Wielką nieuczciwością jest, gdy ktoś nie chce przyjąć do wiadomości faktu zmiany bliźniego.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Kwestie rozłączne: Wszechwiedza Pana Boga i wolna wola człowieka

Niektórym trudno pogodzić wszechwiedzę Pana Boga i wolną wolę człowieka.
Pan Bóg widzi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To w żaden sposób nie przesądza o ludzkich – naszych – decyzjach i czynach. Wszechwiedza Pana Boga nie determinuje wolnej woli człowieka.
Wolna wola jest darem Pana Boga danym człowiekowi. Wola wolna nie jest fikcją. Nie jesteśmy bezwolnymi marionetkami w ręku Pana Boga. To, że Pan Bóg widzi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, w żaden sposób nie przesądza o ludzkich – naszych – decyzjach i czynach.
Powtórzmy: wolna wola nie jest fikcją. Inną kwestią jest wszechwiedza Pana Boga, a inną wolna wola człowieka. Nie ma między nimi sprzeczności. Pan Bóg widzi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To jest prawda. I jest prawdą, że człowiek ma wolną wolę – może swoim życiem kierować, wybierając dobro bądź zło.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Wolna wola jedna, użytek dwoisty

Elígite hódie, quod placet, cúi servíre potíssimum debeatis.
„Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie” (Joz 24, 15).

Wolna wola. Możemy ją rozpatrywać w dwóch aspektach.
Wolna wola jest piękna i szlachetna. Dzięki niej w każdej chwili możemy Panu Bogu okazać naszą wierność, wypełniając Wolę Bożą.
Wolna wola jest straszliwa i przerażająca. Dzięki niej w każdej chwili możemy Pana Boga zdradzić, popełniając grzech.

„Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł”
(1 Kor 10, 12).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Dobrze jest czynić dobro

Ubi autem Spiritus Domini, ibi libertas.
„Gdzie jest Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3, 17).

Katolik, który w szczerości serca podjął decyzję i dokonał wobec Pana Boga radykalnego wyboru dobra i tylko dobra, nie będzie rozżalony na Pana Boga, że zabrania mu wchodzić w sferę grzechu w jakiejkolwiek dziedzinie.
„Tego, co złe, nawet znać nie chcę” (Ps 101, 4).
Wolna wola jest nam dana przez Pana Boga dla wyboru dobra i dla realizacji dobra, i tylko dobra.

Dobrze jest wybrać dobro i tylko dobro.
Dobrze jest realizować dobro i tylko dobro.
Droga wolności.
„Pobiegnę drogą Twych przykazań,
gdy szeroko otworzysz me serce” (Ps 119, 32).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Tajemnica woli człowieka

Przyroda (1)

„On na początku stworzył człowieka
i zostawił go własnej mocy rozstrzygania.
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania:
a dochować wierności jest Jego upodobaniem.
Położył przed tobą ogień i wodę,
co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.
Przed ludźmi życie i śmierć,
co ci się podoba, to będzie ci dane.
Ponieważ wielka jest mądrość Pana,
potężny jest władzą i widzi wszystko.
Oczy Jego patrzą na bojących się Go –
On sam poznaje każdy czyn człowieka.
Nikomu On nie przykazał być bezbożnym
i nikomu nie zezwolił grzeszyć” (Syr 15, 14-20).

„Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili” (Ef 2, 10).

Tajemnica ludzkiej woli.
Jest piękna, bo człowiek może wybierać i realizować dobro, aż po najwyższe szczyty świętości i heroizmu – według Woli Bożej.
Jest przerażająca, bo człowiek może wybierać i realizować zło, aż po najniższe przepaście bezbożności i łajdactwa – według woli diabła.
Tajemnica woli człowieka.

Zważmy o jaką stawkę idzie sprawa: o nasz wieczny los – Niebo lub piekło.
Doczesne nasze wybory, decyzje, myśli, słowa i czyny skutkują na wieczność.

Itaque, carissimi mei, (…) cum metu et tremore vestram salutem operamini.
„A przeto, umiłowani moi, (…) zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią

i drżeniem” (Flp 2, 12).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Nie ma fatum!

Przyroda (1)

Nad życiem człowieczym nie ciąży żadne fatum.
Suma grzechów nie musi się w moim życiu dopełnić.
Jest wolna wola.
Jest Boże wezwanie.
Wolna wola może odpowiadać wiernie na Boże wezwanie.
Mogę wybierać dobro.
Mogę realizować dobro.

Nad życiem człowieczym nie ciąży żadne fatum.
Suma grzechów nie musi się w moim życiu dopełnić.

„Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania” (Syr 15, 15).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube