Najświętsza Ofiara Mszy Świętej

„A Ja gdy będę podwyższony nad ziemię, pociągnę wszystko do siebie. (To zaś mówił, oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć)” (J 12, 32-33).
W święto Podwyższenia Krzyża Świętego i święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny sięgnijmy z uwagą do katolickiej doktryny dotyczącej Mszy Świętej. Zwróćmy uwagę na istotne powiązania Mszy Świętej z Ofiarą, którą Pan nasz Jezus Chrystus dla naszego zbawienia złożył na Krzyżu, na wzgórzu Golgoty.


Czy Przenajświętszy Sakrament jest tylko sakramentem?
Przenajświętszy Sakrament jest nie tylko sakramentem, ale jest ponadto nieustającą Ofiarą Nowego Testamentu, którą Jezus Chrystus pozostawił swemu Kościołowi, aby była składana Bogu przez ręce Jego kapłanów.
Na czym polega ofiara jako taka?
Ofiara jako taka polega na ofiarowywaniu Bogu pewnych rzeczy widzialnych oraz na zniszczeniu ich w jakiś sposób dla uznania najwyższej władzy Boga nad nami i nad wszystkimi rzeczami.
Jak nazywana jest ofiara Nowego Testamentu?
Ofiara Nowego Testamentu jest nazywana Mszą Świętą.
Czym jest więc Msza Święta?
Msza Święta jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa sprawowaną na naszych ołtarzach pod postaciami chleba i wina dla upamiętnienia ofiary krzyżowej.
Czy Ofiara Mszy Świętej jest tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa?
Ofiara Mszy Świętej jest ze swej istoty tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa, gdyż ten sam jest Jezus Chrystus, który ofiarował siebie na krzyżu, ofiarowuje się przez ręce swych kapłanów, na naszych ołtarzach, ale co do sposobu dokonywania ofiara Mszy Świętej różni się od ofiary krzyża, chociaż pozostaje z nią w istotnej i bliskiej relacji.
Jaka różnica i jaka relacja zachodzi pomiędzy Ofiarą Mszy Świętej i ofiarą krzyżową?
Pomiędzy Ofiarą Mszy Świętej i ofiarą krzyżową zachodzi taka różnica i relacja, że na krzyżu Jezus Chrystus ofiarował sam siebie, wylewając swoją Krew i zdobywając zasługi dla nas, a na naszych ołtarzach Jezus Chrystus ofiarowuje się bez rozlewu krwi i udziela nam owoców swej męki i śmierci.

Na czym polega inna relacja Ofiary Mszy Świętej i ofiary krzyżowej?
Inna relacja Ofiary Mszy Świętej i ofiary krzyżowej polega na tym, że Ofiara Mszy Świętej przedstawia w widzialny sposób wylanie Krwi przez Jezusa Chrystusa na krzyżu, gdyż mocą słów konsekracji ciało naszego Zbawiciela staje się osobno obecne pod postacią chleba, a Jego Krew pod postacią wina, chociaż mocą naturalnego połączenia i unii hipostatycznej żywy i prawdziwy Jezus Chrystus jest obecny pod każdą z postaci.

Czy ofiara krzyżowa nie jest jedyną ofiarą Nowego Testamentu?
Ofiara krzyżowa jest jedyną ofiarą Nowego Testamentu, gdyż tą ofiarą nasz Pan Jezus Chrystus przebłagał sprawiedliwość Bożą i wysłużył nam wszystkie potrzebne łaski, a więc ze swej strony w pełni dokonał naszego odkupienia. Zasługi te są nam wszakże udzielane za pomocą środków ustanowionych przez Niego w Jego Kościele, wśród których znajduje się Ofiara Mszy Świętej.

Ofiara Mszy Świętej składana jest Bogu z czterech powodów:
1) Aby oddać Bogu należną cześć i dlatego zwana jest ofiarą hołdu.
2) Aby podziękować Bogu za Jego dobrodziejstwa i dlatego zwana jest ofiarą eucharystyczną, czyli dziękczynną.
3) Aby przebłagać Boga i zadośćuczynić za nasze grzechy oraz aby wspomóc dusze w czyśćcu cierpiące i dlatego zwana jest ofiarą przebłagalną.
4) Aby wyprosić u Boga wszystkie łaski, które są nam potrzebne i dlatego zwana jest ofiarą prośby.
Kto w istocie składa Bogu Ofiarę Mszy Świętej?
Pierwszym i głównym ofiarnikiem we Mszy Świętej jest Jezus Chrystus, a kapłan jest sługą, który w Jego imieniu ofiarowuje tę samą Ofiarę Wiecznemu Ojcu.

Kto ustanowił Ofiarę Mszy Świętej?
Ofiarę Mszy Świętej ustanowił sam Jezus Chrystus, gdy ustanowił Przenajświętszy Sakrament i powiedział, że ma być sprawowany na pamiątkę Jego męki.

Komu składana jest Ofiara Mszy Świętej?
Ofiara Mszy Świętej jest składana samemu tylko Bogu.

Skoro Ofiara Mszy Świętej jest składana samemu tylko Bogu, to dlaczego tak wiele Mszy jest sprawowanych na cześć Najświętszej Maryi Panny i świętych?
Msza sprawowana na cześć Najświętszej Maryi Panny i świętych jest zawsze Ofiarą składaną samemu tylko Bogu, a powiada się, że jest ona odprawiana na cześć Najświętszej Maryi Panny i świętych, aby podziękować Bogu za Jego dary, których udzielił tym świętym, a także, aby za ich pośrednictwem otrzymać od Boga większą obfitość łask, których potrzebujemy.

Kto ma udział w owocach Mszy Świętej?
W owocach Mszy Świętej ma udział cały Kościół, ale korzysta z nich zwłaszcza kapłan i ci, którzy biorą udział we Mszy, gdy jednoczą się z kapłanem. Ponadto szczególny udział mają ci, w intencji których Msza jest odprawiana, czy to żywi, czy też umarli.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.