Miesiąc: październik 2022

O Różańcu nigdy dosyć

W miesiącu Różańcowym – przypomnijmy.

Materiały – teksty i nagrania – do nauki Różańca po łacinie dostępne są m.in. – tutaj

Lektura wielce pomocna, aby Różańcem modlić się coraz lepiej:

Czytajmy z uwagą.
Módlmy się codziennie – ile możności, wspólnie!


„Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile wam czas pozwoli, cały Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedy mi uwierzyliście” (Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Różaniec błądzących i grzeszników – ku nawróceniu!

CZERWONA RÓŻA
Dla grzeszników

4. Wijmy więc sobie ochotnie wieniec z tych rajskich Róż, odmawiając codziennie Różaniec, tzn. trzy części po pięć dziesiątków każda, albo inaczej mówiąc, trzy małe Wieńce Kwiatów lub Korony:
a) aby uczcić trzy korony Jezusa i Maryi: koronę łaski Jezusa w Jego wcieleniu, cierniową koronę w czasie Męki i koronę chwały w Niebie oraz potrójną koronę, którą Maryja otrzymała w Niebie od Trójcy Świętej;
b) aby otrzymać od Jezusa i Maryi trzy korony: pierwszą za zasługi w życiu, drugą – pokoju w czasie śmierci i trzecią – chwały w Raju.
Jeśli jesteście wierni w jego pobożnym odmawianiu aż do śmierci, mimo wielkości waszych grzechów, wierzcie mi: Percipiétis coronam immarcescíbilem (1 P 5, 4). Otrzymacie koronę chwały, która nigdy nie zwiędnie. Nawet gdybyście stali nad brzegiem przepaści, nawet gdybyście byli jedną nogą w piekle, nawet gdybyście jak czarnoksiężnik zaprzedali duszę diabłu, nawet gdybyście byli zatwardziałymi heretykami, upartymi jak szatan, wcześniej czy później nawrócicie się i zostaniecie zbawieni, pod warunkiem, powtarzam – a baczcie na wszystkie słowa i terminy, których używam – że będziecie odmawiać pobożnie święty Różaniec aż do śmierci, aby poznać prawdę, uzyskać dar skruchy i przebaczenie grzechów. Znajdziecie w tej książce historie kilku grzeszników nawróconych przez święty Różaniec. Przeczytajcie je, żeby nad nimi medytować. Tylko Bóg.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Różaniec katolickiego kapłana

BIAŁA RÓŻA
Dla kapłanów

1. Szafarze Najwyższego Boga, głosiciele prawdy, trąbki rozgłaszające Ewangelię, pozwólcie, że przedstawię wam Białą Różę tej książeczki, aby złożyć w wasze serca i usta prawdy, które są tu podane w sposób prosty, bez upiększeń.
W wasze serca, abyście sami podjęli praktykę Różańca i skosztowali jej owoców.
W wasze usta, abyście głosili innym doskonałość tej świętej praktyki i tym sposobem ich nawracali.
Baczcie, proszę, aby nie patrzeć na nią jak prostak albo nawet jak niektórzy pyszni uczeni jako na małą i mało znaczącą. Ona jest naprawdę wielka, wzniosła i Boska. To Niebo nam ją dało, a dało po to, żeby nawrócić najbardziej zatwardziałych grzeszników i najbardziej upartych heretyków. Bóg dołączył do niej łaski w tym życiu i chwałę w przyszłym. Święci ją stosowali, a papieże na nią zezwolili.
O, jakże szczęśliwy jest kapłan i kierownik dusz, któremu Duch Święty objawił ten sekret, nieznany większości ludzi albo znany jedynie powierzchownie! Jeśli otrzyma w darze tę praktyczną wiedzę, będzie odmawiał Różaniec codziennie i sprawi, że inni będą go odmawiali. Bóg i Jego święta Matka wleją obficie łaski w jego duszę, aby stała się narzędziem Boskiej chwały. Uzyska on więcej owoców swoim słowem, chociażby prostym, w ciągu miesiąca niż inni kaznodzieje w ciągu kilku lat.

2. Nie zadowalajmy się więc, moi drodzy współbracia, zaleceniem go innym: trzeba, żebyśmy go sami odmawiali. My możemy być w głębi duszy przekonani o doskonałości Różańca, ale ponieważ go nie odmawiamy, inni nie zadadzą sobie trudu podjęcia tego, co zalecamy, bo nikt dać nie może, czego sam nie ma: Coepit Jesus facere et docere (Dz 1, 1). Naśladujmy Jezusa Chrystusa, który zaczął od czynienia tego, czego nauczał. Naśladujmy Apostoła, który znał i głosił tylko Jezusa i to Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego (por. 1 Kor 2, 2).
To samo będziemy czynić, zachęcając do praktyki świętego Różańca, który, jak zobaczycie później, nie jest jedynie zbiorem Pater i Ave, ale Boskim streszczeniem życia, Męki, śmierci i chwały Jezusa i Maryi.
Gdybym wierzył, że dane mi przez Boga przeświadczenie, o skuteczności świętego Różańca do nawracania dusz, mogłoby was przekonać do jego upowszechniania, mimo przeciwnej tendencji wśród kaznodziejów, opowiedziałbym wam o cudownych nawróceniach, jakie widziałem rekomendując święty Różaniec. Zadowalam się tym jedynie, by w tej książeczce donieść wam o kilku dawnych, dobrze udokumentowanych historiach.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Skarb katolickiej Mszy Świętej

Msza Święta nie jest znana.
Msza Święta nie jest kochana.
Czy dusza moja lgnie do ołtarza Pańskiego?
Czy rozumiem czym jest Msza Święta?
Czy kocham Mszę Świętą?
Jak często przybiegam na Mszę Świętą w rycie rzymskim – nie tylko w niedziele i święta nakazane, lecz z wolnego serca, z miłości – w dni powszednie?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Nastawienie

Nastawienie betonowo-odporne: wychodzę z kościoła taki sam, jak tam przyszedłem.
Nastawienie ku przemianie: wychodzę z kościoła przemieniony, umocniony łaską i prawdą, umocniony w wierze, pełen dobrych postanowień, pełen gotowości do odrzucenia grzechów i pokus, i do wiernego wypełniania Woli Bożej.
Z jakim nastawieniem przychodzę na katolicką Mszę Świętą?
Z jakim nastawieniem wychodzę z kościoła?


„A nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowę umysłu waszego, abyście doświadczali, która jest wola Boża dobra, i przyjemna, i doskonała” (Rz 12, 2).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na XVII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 2.10.2022: O Aniołach

Kazanie na XVII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 2.10.2022.
Komemoracja Aniołów Stróżów.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

O Aniołach

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Czas dla Pana Boga – z serca miłującego

Św. Ignacy z Loyoli w Regułach o trzymaniu z Kościołem zaleca między innymi: „Pochwalać częste słuchanie Mszy, a także śpiewy, psalmy i długie modlitwy w kościele i poza nim”.
Św. Ignacy Antiocheński woła: „Dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy bowiem zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza”.
Dobrze czynią dusze, które wypełniwszy dobrze swoje obowiązki stanu, hojnym sercem poświęcają czas – wiele czasu! – Panu Bogu. Bądźmy w tym względzie hojni i wielkoduszni – zwłaszcza w niedzielę!

Co oznacza określenie «dzień Pański»?
Określenie «dzień Pański» oznacza dzień poświęcony Panu Bogu, to znaczy przeznaczony przede wszystkim na służbę Bożą.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X

I gromadźmy się częściej w miejscach, gdzie codziennie wspólnie odmawiany jest Różaniec. Z Różańcem – przybywajmy!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.