U fundamentów wierności katolickiemu kultowi

Sobór Trydencki, na Sesji 7, 3 marca 1547, w Dekrecie o sakramentach, w Kanonach o sakramentach w ogólności, w Kanonie 13 stanowi:

Si quís díxerit, recéptos et approbátos Ecclésiæ Cathólicæ rítus, in solémni Sacramentórum administratióne adhibéri consuétos, aut contémni, aut sine peccáto a minístris pro líbito omítti, aut in nóvos álios per quemcúmque Ecclesiárum Pastórem mutári posse: anáthema sit.
„Gdyby ktoś mówił, że przyjęte i uznane obrzędy Kościoła Katolickiego, zwyczajowo stosowane przy uroczystym udzielaniu Sakramentów, mogą być lekceważone lub dowolnie i bez grzechu pomijane, lub zmieniane na inne nowe przez któregokolwiek Pasterza Kościołów – niech będzie wyklęty”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.