Przywracajmy wiarę katolicką! (4/5)

Jak przyczyniać się do przywracania wiary katolickiej?
Jak przyczyniać się do dobrych owoców katolickiego duszpasterstwa?
Duszpasterstwa katolickie – nie tylko z nazwy, lecz de facto – są nieliczne. Dzięki łasce Bożej i dzięki ludzkiej współpracy z łaską Bożą – istnieją.
Jak mogę przyczyniać się do dobrych owoców tychże duszpasterstw?
Wskażmy na pięć istotnych elementów: modlitwa, post, praca, dar pieniężny, obecność.

4. Dar pieniężny. Kto ma mniej, niech daje według możliwości. Kto ma dużo pieniędzy, niech sercem ochotnym dużo pieniędzy daje na ten cel naglący, pilny i zbożny – na wyposażenie i utrzymanie miejsc, w których sprawowany jest wyłącznie katolicki kult i krzewiona jest wyłącznie katolicka wiara.
Zasoby portfela ofiarowane z czystego serca na Boży cel – organizowania, wynajmowania, budowania, wyposażenia, utrzymania i funkcjonowania miejsc dla sprawowania, w jak najgodniejszych warunkach, kultu katolickiego i krzewienia katolickiej wiary, są miłą Bogu ofiarą.
Powtórzmy: Kto ma dużo pieniędzy, niech daje dużo pieniędzy na ten cel, aby w wielu miejscach w Polsce i gdziekolwiek na świecie mogły być zabezpieczone warunki dla czynienia tego, co Kościół Katolicki, pod przewodem prawowitych papieży, czynił od wieków – w zakresie kultu i krzewionej doktryny. Kto posiada zasoby finansowe skromniejsze, niech daje mniej, ale zawsze sercem szczerym i ochotnym. Pan nasz Jezus Chrystus pochwalił przy skarbonie świątyni ubogą wdowę, która ofiarowała z serca dar bardzo hojny, choć obiektywnie bardzo niewielki (zob. Łk 21, 1-4). Kto Panu Bogu daje, nie jest stratny!
Pisał Apostoł Narodów: „Za potrzebne więc uznałem prosić braci, aby wpierw poszli do was i przygotowali przedtem obiecane błogosławieństwo, aby ono było gotowe tak jak błogosławieństwo, a nie jak skąpstwo. To zaś mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie. Każdy jak postanowił w sercu swoim, nie ze smutkiem albo z musu: wesołego bowiem dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 5-7).
W czasach powszechnej, jawnej i bezpardonowej walki z tym, co katolickie w oficjalnych strukturach kościelnych, dla przywracania i ocalenia skarbów katolickiego kultu i katolickiej wiary, chętnie ofiarujmy Panu Bogu hojną ofiarę materialną – dar naszego portfela – jako dar wiary i miłości.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.