Miesiąc: Styczeń 2016

Ave Maria – nunc et semper

Fatimska_im248_437490025b767

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie.
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie.
Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki.

Bach-Gounod (arr. Sabatini), Ave Maria
Leontyne Price – sopran, Wiener Philharmoniker, dyr. Herbert von Karajan


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Postulat oczywisty: ofiarować Panu Bogu to, co doskonalsze

Missa (6)

Kościół Katolicki, pouczony światłem Objawienia Bożego, od wieków przepięknie uczy nas rozumnej służby Bogu (por. Rz 12, 1). Katolik robi użytek z rozumu.
Wbrew pohukiwaniom niektórych środowisk, jest jak najbardziej uzasadnione pytać o doskonałość tych czy innych form oddawania czci Panu Bogu. Rzetelna analiza przeprowadzana przez ludzi Kościoła doprowadza nas do rozumnej konkluzji: da się wykazać wyższość tradycyjnego rytu rzymskiego Mszy Świętej nad rytem Novus Ordo Missae.
A skoro oczywisty jest postulat, że należy ofiarować Panu Bogu to, co lepsze i doskonalsze, wnioski i postulaty praktyczne nasuwają się same.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Elementy strategii

Oto czasy, w których zwyczajne staje się nadzwyczajne. Sapienti sat.
Strategicznie powiedzmy. Dwutorowe działania w obronie największego Skarbu – Ofiary Mszy Świętej i Najświętszego Sakramentu:
1. Przywracanie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, według wszelkich możliwości. Najdoskonalszy akt kultu!
2. Wykorzenianie każdego rodzaju aberracji (profanacje, uzurpacje i wszelkie formy umniejszania czci) związanych z Novus Ordo Missae.
Jedne i drugie działania są uzasadnione i konieczne, mają bowiem na celu jak najdoskonalsze uczczenie Pana Boga oraz powstrzymanie i wykorzenienie trwającego od 50 lat szaleństwa aberracji, uzurpacji i destrukcji.
Szanowni Państwo, dożyliśmy takich czasów, że jeden szczegół przywracający zwyczajność katolicką, na przykład umiejscowienie Tabernaculum na powrót w centralnym miejscu kościoła, urasta do rangi newsa. Kyrie eleison!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Żołnierze Chrystusa!

Labora sicut bonus miles Christi Jesu.
„Weź udział w trudach i przeciwnościach
jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa!” (2 Tm 2, 3).

Militia est vita hominis super terram.
„Bojowaniem jest żywot człowieczy na ziemi” (Hi 7, 1).

Nigdy nie wiemy, kiedy pokusa uderzy. W każdej chwili, czasem nagle i niespodziewanie, może nawiedzić nas pokusa – taka czy inna.
Pan Jezus mówi: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26, 41).
Wspaniałe jest to, że Pan Bóg utrzymuje nas w stanie ciągłej gotowości bojowej!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Niektórzy potrzebują gruntownego przemeblowania w głowie

Fatimska_im248_437490025b767

Ego autem dico vobis: quia omnis, qui viderit mulierem ad concupiscendum eam,
jam moechatus est eam in corde suo.

„A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę,
już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 28).

Czyż nie uważają Państwo, że w pewnych dziedzinach mamy zaległości niezmierne? Dla rzymskiego katolika jest oczywiste, że Chrystusowe wymagania dotyczące cnoty czystości są niezwykle wysokie. Po prostu. Kwestia dotyczy myśli, słów, czynów, stroju, publikacji. Przypomnieć należy, że grzechy przeciwne czystości są grzechami śmiertelnymi – niezależnie do tego czy są popełniane myślą, słowem czy uczynkiem.
Zdaje się, że niejeden młody człowiek rozumie te wysokie wymagania doskonale. I chwała Bogu.
Jest problem niektórych kobiet nie pierwszej młodości. Jest problem niektórych mężczyzn nie pierwszej młodości. Publikują na przykład w internecie różne „pobożności”, a potem, obok, linkują do nieprzyzwoitych materiałów wizualnych bądź tekstowych.
Zaprawdę, niejedna kobieta nie pierwszej młodości i niejeden mężczyzna nie pierwszej młodości potrzebują gruntownego przemeblowania w głowie.
Jest także dość powszechny problem publikowania wulgaryzmów (także wykropkowanych, które są grzeszną i karygodną prowokacją do doczytania sobie w głowie reszty).

Słowo Boże jest tak przepięknie i klarownie wymagające: „O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne” (Ef 5, 3-4).
Skala destrukcji myślenia jest głębsza niż się nam wydaje. Weźmy sobie do serca ten wybornie katolicki postulat: odzyskać katolickie myślenie. Konsekwencją będzie: odzyskać katolickie obyczaje.
Skromność i wstydliwość są wyróżnikami rzymskiego katolika, albowiem „Bez skromności nie ma nic prawego, nic szlachetnego” – Sine verecundia nihil est rectum, nihil honestum!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Wiara katolicka – nominalnie czy de facto?

Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit:
qui vero non crediderit, condemnabitur
.

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony;
a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16).

Najpierw wyjaśnienie powyższych słów, właściwie oczywiste i może zbędne, ale, kto wie, może dzisiaj i konieczne. Pan Jezus mówiąc o wiecznych skutkach wiary i niewiary – zbawieniu i potępieniu – nie ma na myśli jakiejkolwiek wiary. Ma na myśli tę dokładnie wiarę, której On sam uczy i którą człowiek otrzymuje jako łaskę od Pana Boga w sakramencie chrztu. Chodzi o wiarę katolicką – jedyną prawdziwą wiarę, jedyną wiarę dającą zbawienie duszy. Jakakolwiek inna wiara nie daje zbawienia duszy, prowadzi do wiecznego potępienia. Zważmy najwyższą powagę kwestii, która dotyka samych trzewi życia człowieka i jego wiecznego losu: wiecznego zbawienia bądź wiecznego potępienia!
I teraz mamy taki problem, że głosząc odkształconą doktrynę wiary, od pięćdziesięciu lat przekonuje się nas, że to jest wiara katolicka. W niektórych punktach nie jest. A wystarczyłoby, żeby w jednym tylko punkcie nie była i już nie mielibyśmy do czynienia z wiarą katolicką. Ileż setek tysięcy ton papieru zmarnowano na udowadnianie, że nowe poglądy (przecież merytorycznie całkowicie obce dwutysiącletniemu nauczaniu Kościoła) są z nim zgodne. Gdyby były de facto zgodne, nie byłoby potrzeby podejmowania tak szeroko zakrojonej i nachalnej globalnej akcji perswazyjnej, która trwa do dzisiaj.
Żadna hermeneutyka nam nie ułatwia zadania, a z punktu widzenia teologii katolickiej jest narzędziem zbędnym. Spójność i niesprzeczność katolickiej doktryny wyjaśnia się bowiem sama przez się, przez odwołanie się do Objawienia Bożego, którego źródłami są 
Tradycja→ i Pismo Święte, rozumiane tak, jak je od wieków rozumiał Urząd Nauczycielski Kościoła. Jeśli, merytorycznie rzec ujmując, mamy do czynienia z niezaprzeczalnym faktem odkształcania prawowitej katolickiej doktryny wiary, należy uznać realność tegoż faktu.
Jeżeli zatem mówi się dzisiaj powszechnie o wierze i o wytrwaniu w wierze, to trzeba od razu pytać (i dać rzetelną odpowiedź!), czy używając tego terminu „wiara” ma się tutaj na myśli wiarę katolicką, jedyną prawdziwą wiarę – jedyną wiarę dającą zbawienie duszy, której Kościół nauczał niezmiennie przez dwa tysiące lat. Sam fakt powiedzenia „wiara katolicka” nie gwarantuje nam, że ma się tu na myśli wiarę katolicką de facto. Sam fakt użycia pewnego terminu nie przesądza jeszcze o jego zawartości merytorycznej.
Jeżeli mówi się dzisiaj powszechnie o wierze i o wytrwaniu w wierze, to trzeba od razu pytać (i dać rzetelną odpowiedź!), czy używając tego terminu „wiara” nie ma się na myśli odkształconej wersji wiary, wersji która nie prowadzi do zbawienia, prowadzi do wiecznego potępienia.
To, że pewne punkty doktryny podawane są jako doktryna katolicka, wcale jeszcze nie znaczy, że mamy do czynienia z doktryną katolicką de facto. Kryterium weryfikującym jest zgodność z Objawieniem Bożym, którego źródłami są Tradycja i Pismo Święte, rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół. Weryfikacja jest świętą powinnością Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.
Rzymski katolik rozumie oczywistość tej oto nauki – wybornie katolickiej:

„W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkim do znaczenia powszechności. A stanie się to wtedy dopiero, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. Podążymy zaś za powszechnością, jeżeli za prawdziwą uznamy tylko tę wiarę, którą cały Kościół na ziemi wyznaje; za starożytnością, jeżeli ani na krok nie odstąpimy od tego pojmowania, które wyraźnie podzielali święci przodkowie i ojcowie nasi; za jednomyślnością zaś wtedy, jeżeli w obrębie tej starożytności za swoje uznamy określenia i poglądy wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów i nauczycieli.
Więc cóż może uczynić chrześcijanin-katolik, jeśli jakaś cząsteczka Kościoła oderwie się od wspólności powszechnej wiary? Nic innego, jeno przełoży zdrowie całego ciała nad członek zakażony i zepsuty. A jak ma postąpić, jeśliby jakaś nowa zaraza już nie cząstkę tylko, lecz cały naraz Kościół usiłowała zakazić? Wtedy całym sercem przylgnąć winien do starożytności; tej już chyba żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść” (św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium).

Św. Atanazy w swoim Wyznaniu wiary zawarł takie słowa:

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.
Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki”.

„Uważajcie więc, jak słuchacie” (Łk 8, 18)!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

O czystości nigdy dosyć

Fatimska_im248_437490025b767

„O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego!” (Ef 5, 3-7).

O czystości nigdy dosyć. Wyartykułujmy to klarownie: rzymski katolik rozumie niezmiernie wysokie wymagania cnoty czystości w zakresie myśli, słów, czynów, ubioru, publikacji. Akceptuje je z wiarą i realizuje je bez ostentacji, po prostu – w szczerości przed Panem Bogiem i unikając wszelkich oddziaływań, które mogłyby być pretekstem do zgorszenia kogokolwiek.
Jeśli chodzi o tę kwestię, niektórzy potrzebują korekty. Czasem trzeba zrobić małe przemeblowanie w głowie! A na pewno należy się starać unikać bliskich i dalszych okazji do grzechu.
Pomylone nurty łączenia wiary i nieczystości prowadzą do profanacji.

Rzymski katolik unika nieczystości, a prowadzi życie w czystości.
Pomyślmy, jakaż zaszczytna niezmierzona przestrzeń realizacji!


 

Chlebie życia przeobfity…

Missa (6)

Największy skarb Kościoła: Ofiara Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Tutaj jest duszom dana przeobfitość łaski, nadobfitość łaski.


Cesar Franck (1822-1890), Panis angelicus
Nicholas Yates – tenor
The Choir of Trinity College, Cambridge
dyr. Richard Marlow
Philip Rushforth – organy


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Priorytet obiektywizmu

Non enim possumus aliquid adversus veritatem, sed pro veritate.
„Nie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz [wszystko] dla prawdy” (2 Kor 13, 8).

Jeżeli coś się powie czy napisze, to jeszcze ipso facto nie znaczy, że taka jest rzeczywistość. Chodzi o to, by to, co się mówi i pisze miało za punkt wyjścia i wyrażało obiektywny stan rzeczy – rzeczywistość taką, jaka ona jest.
Reguła bezpieczna. Reguła bezpieczna w sprawach wiary.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Dobrze jest czynić dobro

Ubi autem Spiritus Domini, ibi libertas.
„Gdzie jest Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3, 17).

Katolik, który w szczerości serca podjął decyzję i dokonał wobec Pana Boga radykalnego wyboru dobra i tylko dobra, nie będzie rozżalony na Pana Boga, że zabrania mu wchodzić w sferę grzechu w jakiejkolwiek dziedzinie.
„Tego, co złe, nawet znać nie chcę” (Ps 101, 4).
Wolna wola jest nam dana przez Pana Boga dla wyboru dobra i dla realizacji dobra, i tylko dobra.

Dobrze jest wybrać dobro i tylko dobro.
Dobrze jest realizować dobro i tylko dobro.
Droga wolności.
„Pobiegnę drogą Twych przykazań,
gdy szeroko otworzysz me serce” (Ps 119, 32).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Zdrowe powietrze Prawdy

„Nie bądźmy jako nieme psy, nie bądźmy milczącymi gapiami, najemnikami uciekającymi przed wilkiem, ale pasterzami troskliwymi, czuwającymi nad owczarnią Chrystusa. Dopóki Bóg udziela nam siły, głośmy całą prawdę Bożą wielkim i małym, bogatym i ubogim, ludziom wszelkiego stanu i wieku, w porę i nie w porę. Tak właśnie polecił czynić święty Grzegorz w swej księdze Reguły pasterskiej” (List św. Bonifacego, arcybiskupa).

Noli timere, sed loquere, et ne taceas.
„Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz” (Dz 18, 9).

Podstawą przezwyciężenia dramatu apostazji jest przywrócenie krystalicznej, niezmutowanej doktryny katolickiej. Najpierw trzeba dokładnie poznać→ i przyjąć dokładnie to, co Pan Bóg objawia. Fides ex auditu (Rz 10, 17)!
Istotowo chodzi tu przecież o powrót do wierności Panu Bogu.
Istotowo chodzi tu przecież o powrót do wierności Objawieniu Bożemu, którego źródłami są Tradycja→ i Pismo Święte, rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki.
Istotowo chodzi tu przecież o powrót do wierności wierze katolickiej – jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie duszy.
Istotowo chodzi tu przecież o powrót do wierności prawdzie.
Jest kwestia odpowiedzialności przed Panem Bogiem tych, którzy znają prawdę i milczą.
Jest kwestia odpowiedzialności przed Panem Bogiem tych, którzy znają skalę zdrady ostatnich pięćdziesięciu lat i milczą.
Postulat bazowy jest ciągle jeden: dopuścić prawdę do głosu.
Dramatycznie wybrzmiewa jeden z aktualnych komentarzy: „Wielu utraci wiarę dostrzegając zdradę. Umrą za życia, nie widząc najpiękniejszego dzieła po tej stronie Nieba→. Tu następuje cisza pełna pytań”.
Wypada mieć nadzieję, że tymczasem zdamy sobie sprawę z powagi sytuacji.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Tylko w Jezusie Chrystusie zbawienie

Et non est in alio aliquo salus, nec enim nomen aliud est sub caelo datum in hominibus,
in quo oportet nos salvos fieri.

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).

Binarna rzeczywistość!
Jeden nurt: Prezentować Ewangelię jak bitą śmietanę – miłą, słodką i puszystą. W najlepszym razie bez zdrady integralnej zawartości merytorycznej Ewangelii.
Drugi nurt: Prezentować inne religie jak bitą śmietanę – miłą, słodką i puszystą. Ze świadomością całego bagażu błędów tamże zawartych – skrzętnie przemilczanych.
Nachalne tendencje i podejmowane działania, aby wcisnąć w Kościół równouprawnienie tych dwóch nurtów, mają swoje korzenie w piekle.
Uważajmy. „Czuwajmy i bądźmy trzeźwi!” (1 Tes 5, 6).

Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est
ut teneat catholicam fidem.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim
winien się trzymać katolickiej wiary”
(Wyznanie wiary św. Atanazego).

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

„Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7)

„Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu, tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi” (2 P 2, 1-3).

Będą wam mówić okrągłe, miłe i słodkie słowa o Panu Jezusie. A potem, przez swoje słowa i gesty, z nowym impetem poprowadzą was w krainę apostazji.
Kyrie, eleison!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog

Przed Panem Jezusem zegnij kolano

Trzej Królowie (2)

Et intrantes domum viderunt puerum cum Maria matre eius,
et procidentes adoraverunt eum.
„Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją;
upadli na twarz i oddali Mu pokłon” (Mt 2, 11).

Oto układ w prawdzie – Boży układ: poganin klęka przed Jezusem Chrystusem, którego ze szczerością i z trudem szukał.
Układ zdegenerowany – anty-Boży układ byłby, gdyby: katolik klękał przed pogaństwem, całował je po rękach i nogach, i księgach.

Mędrcy świata monarchowie, Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Kolęda w duchu wiary

Pan Jezus uczniom, których wysyłał, polecał: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!” (Łk 10, 5). Dobrodziejstwa wizyty kapłana w domu to przede wszystkim modlitwa i błogosławieństwo Boże.
Nie zawracajmy sobie głowy kontrowersją pozorną.

Kacper, Melchior, Baltazar.
Inicjały tych imion możemy napisać na drzwiach wejściowych.
Forma zapisu na drzwiach K + M+ B 2016 jest poprawna.

Christus mansionem benedicat – Chrystus niech błogosławi (to) mieszkanie.
Pierwsze litery tego błogosławieństwa możemy napisać na drzwiach wejściowych.
Forma zapisu na drzwiach C + M+ B 2016 nie jest błędna.

Dobrodziejstwa wizyty kapłana w domu to przede wszystkim modlitwa i błogosławieństwo Boże. Kolędę przeżywamy w duchu wiary.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus