Miesiąc: styczeń 2016

Zgorszenie należy naprawić, a zarzewie grzechu USUNĄĆ!

Omnis, qui víderit mulíerem ad concupiscendum eam, iam moechatus est eam in corde suo.
„Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 28).

Katolik cieszy się, że może realizować wysokie ewangeliczne standardy dotyczące cnoty czystości – w myślach, spojrzeniach, słowach, czynach, stroju, publikacjach. Królewska droga wolności!
Delikatna sfera czystości jest powszechnie profanowana i do niej dzisiaj możemy odnieść słowa: „Cały zaś świat leży w mocy Złego” (1 J 5, 19). Zaprawdę, tak jest!
Ten fakt powoduje, że niektórzy katolicy dostają zawrotu głowy i potulnie padają na kolana przed bożkiem nieczystości. Trzeba się szybko wydobywać z tej idolatrii. Jest to możliwe OD DZISIAJ!
Niezależnie od motywów, jakie kierują niektórymi katolikami, pozostaje fakt: zdarza się, że publikują oni w internecie wulgarne słowa (także wulgaryzmy wykropkowane!), nieprzyzwoite fotografie i filmy, memy i inne materiały lub linki z nieczystymi podtekstami oraz dopuszczają komentarze, które nie licują ze skromnością i są przeciwne cnocie czystości. Konsekwencją może być narażanie na grzech ciężki tych osób, które natkną się na te nieprzyzwoite materiały. Jest to grzech cudzy – ciężki grzech, bo narażanie innych na grzech ciężki jest grzechem ciężkim. Zgorszenie! W ten sposób możemy doprowadzić innych do potępienia wiecznego, do piekła. Nigdy przecież nie wiemy, czy stając się dla bliźniego powodem jednego grzechu, nie uruchomimy w nim lawiny grzechów, a w konsekwencji nie przyczynimy się do potępienia jego duszy w piekle.
Zważmy wagę kwestii i odpowiedzialności za wieczny los bliźnich! Zważmy wagę kwestii i odpowiedzialności przed Panem Bogiem!

Stwierdzenie faktu nie wystarczy. Zgorszenie należy naprawić, a zarzewie grzechu usunąć. Jeżeli więc komukolwiek z nas zdarzyło się publikowanie słów, treści i obrazów nieprzyzwoitych lub publikowanie linków do takich materiałów oraz tolerowanie komentarzy o takimż charakterze, należy te materiały i linki, memy, zdjęcia i te komentarze – swoje i cudze! – jak najszybciej USUNĄĆ. Dzisiaj!
Nawróć się do Pana, porzuć grzechy,
błagaj przed obliczem Jego, umniejsz zgorszenie!” (Syr 17, 25).


Więcej TUTAJ→


Fatimska_im248_437490025b767

Mater purissima, ora pro nobis.
Matko najczystsza, módl się za nami.

„O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego!” (Ef 5, 3-7).

Diabeł niektórych łatwo zwodzi.
A przecież… Umrzesz.
I co po Tobie zostanie w internecie? Jakie treści i obrazy?
Czyń rachunek sumienia i usuwaj, co gorszące jak najszybciej. Dzisiaj!
Trzeba zdążyć przed śmiercią.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Co słychać w środowiskach polonijnych?

Ze środowisk polonijnych.
Jeżeli pewna dusza niewieścia pisze mi, że po dziesięciu latach biegania po prezbiterium i pełnienia funkcji lektorki, podjęła decyzję zerwania z tym niekatolickim procederem, to znak, że stało się wielkie dobro.
Wypada mieć nadzieję, że dotrze do źródła krystalicznego: do Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.

Komunia Bp Schneider


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Skromność rzymskiego katolika

Fatimska_im248_437490025b767

Vae homini illi, per quem scandalum venit.
„Biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18, 7).

Malignum non cognoscebam.
„Tego, co złe, nawet znać nie chcę” (Ps 101(100), 4).

Radością serca jest wybierać dobro, czynić dobro, krzewić dobro i mobilizować innych do realizacji dobra – królewska droga wolności.
Jest nie do pomyślenia, aby rzymski katolik serwował czytelnikom w przestrzeni internetu wulgarne słowa, dwuznaczne żarty, nieprzyzwoite grafiki lub filmy – słowem, wszystko to, co w jakikolwiek sposób uchybia skromności i może być powodem zgorszenia.
Jeśli to miało miejsce, należy te materiały czym prędzej USUNĄĆ.
Trzeba przypomnieć i to, że wszelkie grzechy przeciwne czystości – w myślach, słowach i uczynkach, jeśli są popełniane świadomie i dobrowolnie, są grzechami ciężkimi.

Więcej tutaj→

Apostoł Narodów nalega. Nalega! „O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego!” (Ef 5, 3-7).
Wysokie standardy – zaszczytne! Dla rzymskiego katolika – oczywiste.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Spryt i zwodzenie globalne

Et scimus, quoniam Filius Dei venit, et dedit nobis sensum.
„Wiemy, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu” (1 J 5, 20).

Filioli, nemo vos seducat.
„Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7).

Chodzi o to, że nurty destrukcyjne, podające się za katolickie, sprytnie przejęły i zawłaszczyły terminologię katolicką. Ten stan rzeczy stawia rzymskich katolików w ogromnie kłopotliwej sytuacji. Słysząc takie czy inne określenia katolickie, wielu myśli, że to jest nauka katolicka. Tymczasem zwolennicy nurtów destrukcyjnych rozumieją pod tym czy innym terminem coś innego niż wiara katolicka uczyła przez wieki.
Naglący postulat jest zatem taki: Czas już dojrzał, aby terminologię stosowaną brać na warsztat i uczciwie stawiać podstawowe pytania: Czy wasze rozumienie tego terminu jest dokładnie zgodne z tym, czego Kościół Katolicki nieomylnie przez wieki uczył? Jak Urząd Nauczycielski Kościoła – pouczony Bożym Objawieniem, którego źródłami są Tradycja→ i Pismo Święte – przez wieki uczył i interpretował taki termin, takie zagadnienie, taką prawdę?
Jeżeli tej procedury rozpoznawczej nie podejmiemy, będziemy ofiarami sprytu i zwodzenia globalnego, mylnie przekonanymi, że wyznajemy wiarę katolicką.
Jeżeli tę procedurę rozpoznawczą będziemy cierpliwie podejmować, poznając pewną naukę katolicką→, będziemy wiernymi wyznawcami wiary katolickiej, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy, i innym do zachowania tej wiary dopomożemy – w rodzinie i gdziekolwiek. Zadania kluczowe!

„W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkim do znaczenia powszechności. A stanie się to wtedy dopiero, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. Podążymy zaś za powszechnością, jeżeli za prawdziwą uznamy tylko tę wiarę, którą cały Kościół na ziemi wyznaje; za starożytnością, jeżeli ani na krok nie odstąpimy od tego pojmowania, które wyraźnie podzielali święci przodkowie i ojcowie nasi; za jednomyślnością zaś wtedy, jeżeli w obrębie tej starożytności za swoje uznamy określenia i poglądy wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów i nauczycieli.
Więc cóż może uczynić chrześcijanin-katolik, jeśli jakaś cząsteczka Kościoła oderwie się od wspólności powszechnej wiary? Nic innego, jeno przełoży zdrowie całego ciała nad członek zakażony i zepsuty. A jak ma postąpić, jeśliby jakaś nowa zaraza już nie cząstkę tylko, lecz cały naraz Kościół usiłowała zakazić? Wtedy całym sercem przylgnąć winien do starożytności; tej już chyba żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść” (św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium).

Bp A. Schneider (4)


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

O pieniądzach

Si benefeceris, scito cui feceris.
„Jeśli chcesz dobrze czynić, zważ, komu masz czynić” (Syr 12, 1).

I w końcu doszliśmy do pieniędzy. Nadszedł czas. Jest konieczność, abyśmy doszli do tematu pieniędzy. Kwestia strategiczna dla rzymskich katolików!
Dobrze będzie NIE wspierać finansowo tych inicjatyw, które nie są bez zarzutu pod względem czystości wiary katolickiej, to znaczy nie są przejrzyście i dostrzegalnie wierne Objawieniu Bożemu, którego źródłami są Tradycja i Pismo Święte.
Dobrze będzie wspierać finansowo te inicjatywy, które są bez zarzutu pod względem czystości wiary katolickiej, to znaczy są przejrzyście i dostrzegalnie wierne Objawieniu Bożemu, którego źródłami są Tradycja i Pismo Święte.
W podejściu do tej kwestii konkretyzuje się i weryfikuje nasza odpowiedzialność za umniejszanie roli i zasięgu oddziaływania tych inicjatyw, które pod etykietkami katolickimi krzewią nową synkretystyczną, indyferentystyczną religię.
W podejściu do tej kwestii konkretyzuje się i weryfikuje się nasza wiara oraz odpowiedzialność za jej wierny przekaz współczesnym i następnym pokoleniom.
Sapienti sat.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

„Wznieś serce nad zło…”

Jakkolwiek nie byłyby zastarzałe i wkorzenione nasze złe nawyki, wady i nałogi, i jakkolwiek nie byłyby ciężkie w oczach Bożych nasze grzechy – dopóki człowiek żyje, może powstać. Możesz powstać.

A tutaj „bogów” podarujemy autorowi jako licentia poetica, bo przecież piosenka ma zupełnie inne przesłanie – jest o nadziei powstania ze zła. Realne wezwanie!

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Postulat zupełnie niepospolity

Jeden z błyskotliwych polskich publicystów, który nam wiele aspektów otaczającej nas wielobarwnej rzeczywistości celnym słowem ujaśnił i ujaśnia, mawiał swego czasu: „Kto słucha W., sam sobie szkodzi”. W o wiele bardziej dramatycznych kontekstach powiedzenie okazuje się aktualne, bynajmniej nie w odniesieniu do p. W..
Kyrie eleison.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Na Rok Pański 2016 – informacyjnie i zapraszająco

Quod dico vobis in ténebris, dícite in lúmine;
et, quod in aure audítis, praedicate super tecta.
„Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle,
a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!” (Mt 10, 27).

Vae enim mihi est, si non evangelizavero!
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16).

Dum omni modo (…) Christus annuntietur, et in hoc gaudeo; sed et gaudebo.
„…na wszelki sposób rozgłasza się Chrystusa. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył” (Flp 1, 18).

Czcigodne Duchowieństwo, Wielebne Siostry, Szanowni Państwo,
w Roku Pańskim 2016 ponawiam moje skromne zaproszenie do korzystania oraz wielkodusznego udostępniania innym osobom w kraju i za granicą – według roztropnego uznania – materiałów katolickich, które dzięki Bożej dobroci mogą być przeze mnie publikowane i dostępne powszechnie. Udostępnianie i przesyłanie linków bądź kopiowanie materiałów (zawsze z podaniem linku źródłowego) będzie pracą piękną i bezpieczną – dla podwyższenia wiary katolickiej oraz dla pożytku wielu dusz.
Czasy apostazji powszechnej są dla nas okolicznością w najwyższym stopniu mobilizującą do wyciągnięcia praktycznych i maksymalistycznych wniosków z działalności świętych, którzy wyróżniali się wielkodusznym wykorzystaniem druku i mass mediów do krzewienia prawdziwej wiary katolickiej i przezwyciężania błędów. Św. Franciszek Salezy, św. Jan Bosko, św. Maksymilian Maria Kolbe – to tylko niektórzy z nich. Jakże nie wspomnieć także świątobliwych, niezwykle gorliwych, wybitnych polskich kapłanów – ks. Bronisława Markiewicza i ks. Ignacego Kłopotowskiego, którzy odznaczyli się pod tym względem dla dobra wielu katolickich dusz polskich.
Zapraszam zatem serdecznie do systematycznej lektury. Do dyspozycji pozostają:

Blog Sacerdos Hyacinthus
http://sacerdoshyacinthus.com

Blog Verbum catholicum
http://verbumcatholicum.com

Katolickie motywy sygnalizuję zwięźle także na portalu społecznościowym Twitter
https://twitter.com/SacHyacinthus

Nie muszę chyba dodawać, że krzewienie słowa prawdy – także w przestrzeni internetu (skoro Pan Bóg daje nam dzisiaj tak wyborne narzędzie!) nie jest dla kapłana katolickiego działaniem marginalnym, hobbystycznym ani drugorzędnym. Przeciwnie – umieszcza się w samym centrum realizowania powołania kapłańskiego, obok sprawowania świętych sakramentów.

Uzasadnienie kapłańskiej obecności w przestrzeni internetu
znajdziemy tutaj→
Natomiast pewne roztropnościowe precyzacje pozwoliłem sobie
zamieścić tutaj→

WARTE UWAGI!
Na blogu Sacerdos Hyacinthus została zmodyfikowana i wzbogacona prawa kolumna, w której pojawiają się zajawki kilku najnowszych wpisów z bloga Verbum catholicum oraz Twittera.

Dobrą rzeczą będzie modlić się o dobre owoce publikowanego słowa – dla duchowego pożytku wielu. Bardzo na modlitwę w tej intencji liczę! Cenne będzie choćby jedno „Zdrowaś Maryjo”. Dziękuję za współpracę.

z zapewnieniem o codziennej modlitwie
x. Jacek Bałemba SDB

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Co ma Kościół do powiedzenia ludziom innych religii?

Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis.
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 18-20).

Jeden jest Kościół założony przez Jezusa Chrystusa: jeden, święty, katolicki, apostolski Kościół.
Jedna jest prawdziwa wiara, jedyna wiara dająca zbawienie duszy: wiara katolicka.
Co ma Kościół do zrobienia wobec ludzi innych religii? Dokładnie to, co nakazał Jezus Chrystus – zob. powyżej Mt 28, 18-20.
Co ma Kościół do powiedzenia ludziom innych religii? Dokładnie to samo, co pierwszy prawowity papież mówił z autorytetem do Żydów: „Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dz 2, 38).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Czas na poważną obronę wiary

Apostazja powszechna u wrót. Więcej: apostazja powszechna jest faktem. Doprawdy, nie czas na intelektualne harce hermeneutyczne. Czas na obronę wiary w całej jej powadze i integralności.
Dopowiedź: nie chodzi o obronę odkształconych wersji wiary – rozpowszechnionych dzisiaj. Chodzi o obronę wiary katolickiej→ – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Rozkład wiary katolickiej przyspiesza

„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 8).

Przy czynnym udziale szerokich kręgów establishmentu kościelnego przyspiesza proces przekształcania wiary katolickiej w inną religię – new religion. Stopień świadomości i winy działających osądzi Pan Bóg. My mówimy o faktach. Można zrozumieć powściągliwość szerokich rzesz katolików przed stwierdzeniem tychże faktów. Te są jednak przerażające.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Wiarygodne źródła wiary

Szanowni Państwo, doprawdy nie chodzi o prywatne atrakcyjne racje tego czy innego księdza. Ileż to już nagłaśnianych i przyprawionych medialnie nimbów zawiodło!
Chodzi o prawdę obiektywną, objawioną przez Pana Boga. Źródłami Objawienia Bożego są Tradycja i Pismo święte – rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki.
Na Objawieniu Bożym możemy bez ryzyka błędu oprzeć naszą wiarę. Będzie to bowiem wiara katolicka – jedyna prawdziwa wiara, jedyna wiara dająca zbawienie duszy.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

W czasach apostazji trzymać się źródeł pewnych!

Katolik bazuje na źródłach radykalnie pewnych: na Objawieniu Bożym, którego źródłami są Tradycja i Pismo Święte – rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki. Prywatne produkcje literackie, nie zatwierdzone przez Kościół, nie doprowadzą nas do zbawienia.
Zawsze, ale szczególnie w czasach apostazji powszechnej, sprawą bazową jest trzymać się katolickiej niezmutowanej doktryny, której Urząd Nauczycielski Kościoła – pouczony Bożym Objawieniem – niezmiennie przez wieki nauczał. Bogactwo treści pewnych!
W miarę cierpliwego poznawania skarbów Biblioteki ’58 będziemy coraz bardziej zdolni do zachowania katolickiej wiary – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy.
Ważny aspekt. W miarę stopniowego i cierpliwego poznawania skarbów Biblioteki ’58 będziemy stawać się coraz bardziej zdolni do uświadomienia sobie dramatycznej skali odejścia od prawowitej doktryny – proces, który ma miejsce intensywnie od ponad 50 lat.
Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie!


Biblioteka ‘58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Zdrada jest faktem

Sicut oves in inferno positi sunt.
„Są jak owce pędzone do przepaści” (Ps 49, 15).

Zdrada o wymiarze globalnym jest faktem. Nic nie pomoże zamykanie oczu. Nie ma znaczenia, że większość milczy na ten temat. Zdrada jest faktem. Zdrada dotyczy doktryny, kultu i moralności. Nic nie pomoże zamykanie oczu.
Nie chcemy diagnozy!
„Bo otępiało serce tego ludu.
Usłyszeli niechętnie i zamknęli oczy,
aby przypadkiem nie zobaczyli oczami
i uszami nie usłyszeli,
i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się,
i abym ich nie uleczył” (Dz 28, 27).

„Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba,
chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga” (Ps 53, 3).

„O mój ty ludu wymłócony
i wytłuczony na klepisku!
Co usłyszałem od Pana Zastępów,
Boga Izraelowego, to ci oznajmiłem” (Iz 21, 10).


Bp A. Schneider (3)


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube